0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Not endangered 2x 256x 20x

Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)

Czech nameplachetnatka kotvovitá
Threat levelNot endangered
Records278 nálezů, 61 kvadrátů
First record 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (131 used records)
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr727021
Zemní past62100099
Nárazová past0101
Smyk2406
Eklektor0202
Sklepávání0101
Prosev0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (120 used records)
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
interiéry budov0202
dubohabřiny1303
ostatní pole2101
suťové a roklinové lesy0101
bažinné olšiny1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
údolní jasanoolšové luhy0202
Lesy0101
reliktní bory na skalách0101
mokré louky3205
00000000101
kamenolomy0101
skalní stepi na vápenci0202
obilná pole51208
travnaté stepi6607
Břehy tekoucích vod1303
mezofilní louky3708
jeskyně0201
osluněné skály nižších poloh0101
ruderály618018
Močály0101
ovocné sady bez bylinné vegetace1713013
horské bučiny0201
horská vřesoviště0101
suché křoviny51307
Acidofilní bory1001
úhory41003
Xerotermní travinobylinná společenstva5406
paseky2002
Louky1102
rašeliniště1102
21211101101
Přirozené lesy0101
suché lesní lemy1101
haldy a výsypky0002
Polní biotopy0101
Ovocné sady a vinohrady1301
bylinné porosty břehů1101
Kultury listnáčů1001
lesostepní doubravy0303
suché doubravy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018