0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tapinopa longidens (Wider, 1834) Not endangered 16x 17x 124x 6x

Tapinopa longidens (Wider, 1834)

Czech nameplachetnatka dlouhozubá
Threat levelNot endangered
Records163 nálezů, 56 kvadrátů
First record 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2011
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-700

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (58 used records)
Tapinopa longidens (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past185730
Individuální sběr114211
Eklektor39413
Prosev0203
Smyk0401
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (55 used records)
Tapinopa longidens (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
dubohabřiny3003
výsadby jehličnanů514417
Lesní okraje1403
Močály0001
Přirozené lesy0202
kamenité suti nižších poloh1001
osluněné skály nižších poloh2002
Kultury listnáčů1203
mokré louky0203
Acidofilní bory1012
ruderály1001
suché křoviny1001
paseky2002
lesostepní doubravy0101
Břehy tekoucích vod0011
haldy a výsypky0063
bučiny nižších poloh0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
horské smrčiny0302
alpínské trávníky1001
skalní stepi na vápenci2002
bylinné porosty břehů0201
travnaté stepi0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018