Červený seznam pavouků České republiky

Díky druhovému bohatství a ekologické rozmanitosti jsou pavouci hojně využívanou bioindikační skupinou ve studiích posuzujících vliv zemědělských či ochranářských zásahů na kvalitu ekosystémů. Významnou roli hrají i v praktické ochraně přírody. Jsou nápadní a některé druhy spolehlivě indikují zachovalé, ochranářsky hodnotné biotopy. Proto byly vybrané taxony navrženy k zákonné ochraně. V kategorii kriticky ohrožených Eresus spp., Arctosa spp. (bez A. leopardus) a Dolomedes plantarius, v kategorii silně ohrožených Atypus spp., Acantholycosa spp., Hygrolycosa rubrofasciata a Philaeus chrysops, a v kategorii ohrožených Araneus alsine, Gibbaranea spp. (bez G. bituberculata), Hypsosinga heri, Alopecosa spp. (bez A. pulverulenta, A. cuneata, A. accentuata a A. taeniata), Dolomedes fimbriatus, Argyroneta aquatica, Gnaphosa spp. (bez G. montana), Thanatus spp. (bez T. formicinus), Heriaeus spp., Thomisus onustus a Marpissa spp. (bez M. muscosa). Na rozdíl od druhové ochrany obratlovců není účelem chránit jedince pavouků před zašlápnutím či sběrem pro vědecké účely, ale výhradně mít zákonný nástroj pro ochranu jejich stanovišť, konkrétně proti jejich zničení a pro odůvodnění nezbytnosti péče o ně.

Červené seznamy sice nejsou zakotveny v české legislativě jako seznamy chráněných druhů, ale často se podle nich v rozhodovacích řízeních posuzuje kvalita území nebo nastavuje management chráněných území. Vzhledem k tomu, že u pavouků nemáme znalosti o vývoji populací a data o rozšíření nejsou dostatečná, vycházeli jsme při zařazování druhů do kategorií především z vazby na biotopy. Znalosti o ohrožení biotopu jsme extrapolovali na druhy, které jsou na něj vázané. Například z naší krajiny téměř úplně vymizela slaniska, písčiny či štěrkopískové břehy řek, druhy striktně vázané na tyto biotopy tedy můžeme považovat za kriticky ohrožené. Tento přístup hodnocení má samozřejmě svoje limity. Biotopy mají různou kvalitu, jinak ohrožený je druh vázaný pouze na zachovalé rákosiny, jinak druh, který se spokojí s jakoukoli rákosinou. Navíc je řada druhů, které silnou vazbu na konkrétní biotopy nevykazují. Níže uvádíme kategorie, které jsme použili.

NZ - nezvěstné – déle než 30 let v ČR nenalezené.
KO - kriticky ohrožené – vázané na ohrožené biotopy, vyskytují se na posledních lokalitách, bez aktivní péče o lokality brzy vyhynou.
SO - silně ohrožené – vázané na ohrožené biotopy, lokalit není mnoho a ubývají.
O - ohrožené – vázané na ohrožené boiotopy, lokalit je více, ale zjevně ubývají.
TO - téměř ohrožené – dnes u nás stále ještě poměrně hojné druhy, jejichž vazba na ubývající přírodní biot=opy je však odsuzuje k postupnému mizení.
NO - nejsou ohrožené – hojné druhy vázané na nemizející přírodní biotopy nebo druhy schopné obývat i nově vznikající biotopy.

Aktuální seznam našich pavouků včetně stupně ohrožení je možné stáhnout zde: cerveny_seznam_web.xlsx.


Criticaly endangered Amaurobius erberi (Keyserling, 1863) Criticaly endangered
Czech name: cedivka Erberova
First record: 2003, V. Bryja, Bryja & Svatoň 2005


Araneus nordmanni (Thorell, 1870) Criticaly endangered
Czech name: křižák Nordmannův
First record: 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) Criticaly endangered
Czech name: křižák Thorellův
First record: 2003, J. Chytil, Bryja et al. 2005
Last record:


Clubiona genevensis L. Koch, 1866 Criticaly endangered
Czech name: zápředník stepní
First record: 1955, F. Miller, Kůrka 1996a
Last record:


Clubiona juvenis Simon, 1878 Criticaly endangered
Czech name: zápředník rybniční
First record: 1988, J. Křen, Řezáč 2001
Last record:


Clubiona norvegica Strand, 1900 Criticaly endangered
Czech name: zápředník severský
First record: 1962, J. Buchar, Buchar 1963a
Last record:


Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 Criticaly endangered
Czech name: zápředník trávový
First record: 1958, F. Miller, Buchar & Růžička 2002
Last record:


Clubiona similis L. Koch, 1867 Criticaly endangered
Czech name: zápředník štěrkový
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Archaeodictyna consecuta (O. P.-Cambridge, 1872) Criticaly endangered
Czech name: cedivečka stepní
First record: 1960, E. Žďárková, Miller & Valešová 1964
Last record:


Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) Criticaly endangered
Czech name: cedivečka nejmenší
First record: 1958, F. Miller, Miller 1958c
Last record:


Argenna patula (Simon, 1874) Criticaly endangered
Czech name: cedivečka pobřežní
First record: 1958, F. Miller, Miller 1971; Kůrka 1994e
Last record:


Brigittea vicina Simon, 1873 Criticaly endangered
First record: 2004, S. Vinkler, Bryja et al. 2005


Dictyna szaboi Chyzer, 1891 Criticaly endangered
Czech name: cedivečka Szabova
First record: 1996, V. Růžička, Růžička & Bezděčka 2000
Last record:


Emblyna brevidens (Kulczyński, 1897) Criticaly endangered
Czech name: cedivečka krátkozubá
First record: 2011, J. Dolanský, viz Pavouk 2012 (č. 32)


Lathys nielseni (Schenkel, 1932) Criticaly endangered
Czech name: cedivečka Nielsenova
First record: 1965, J. Martínek, Buchar 1983a
Last record:


Eresus hermani (Kovács et al., 2015) Criticaly endangered
First record: In the database of records:
Last record:


Eresus moravicus (Řezáč, 2008) Criticaly endangered
First record: 1941, F. Miller, Řezáč et al. 2008
Last record:


Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) Criticaly endangered
Czech name: stepník černonohý
First record: 1959, J. Buchar, Řezáč in litt.
Last record:


Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) Criticaly endangered
Czech name: skálovka kavkazská
First record: 1998, A. Jelínek, Buchar & Růžička 2002
Last record:


Cryptodrassus hungaricus (Balogh, 1935) Criticaly endangered
Czech name: skálovka uherská
First record: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Last record:


Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) Criticaly endangered
Czech name: skálovka trávostepní
First record: 1961, F. Miller, Miller 1967
Last record:


Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 Criticaly endangered
Czech name: skálovka doubravní
First record: 1973, H. Šinková, Šinková 1973; Buchar 1993a
Last record:


Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 Criticaly endangered
Czech name: skálovka panonská


Haplodrassus bohemicus Miller & Buchar, 1977 Criticaly endangered
Czech name: skálovka česká
First record: 1962, J. Buchar, Miller & Buchar 1977
Last record:


Micaria lenzi Bösenberg, 1899 Criticaly endangered
Czech name: mikarie Lenzova
First record: 1962, J. Buchar, Buchar 1989b
Last record:


Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 Criticaly endangered
Czech name: mikarie pospolitá
First record: In the database of records:
Last record:


Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) Criticaly endangered
Czech name: skálovka šestitečná
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record:


Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) Criticaly endangered
Czech name: skálovka zoubkovaná
First record: 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939
Last record:


Zelotes segrex (Simon, 1878) Criticaly endangered
Czech name: skálovka vydělená
First record: 1941, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record:


Hahniharmia picta Kulczyński, 1897 Criticaly endangered
First record: 1961, F. Miller, Kůrka 2000a
Last record:


Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884) Criticaly endangered
Czech name: plachetnatka suchopárová
First record: 1965, V. Bukva, Bukva 1969
Last record:


Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka břehová
First record: 1967, F. Miller, Miller 1971
Last record:


Canariphantes nanus (Kulczyński, 1898) Criticaly endangered
Czech name: plachetnatka trpasličí
First record: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record:


Carorita limnaea (Crosby & Bishop, 1927) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka slatinná
First record: 1967, J. Martínek, Buchar 1989b
Last record:


Caviphantes saxetorum (Hull, 1916) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka štětinozubá
First record: 2013, O. Machač, viz Pavouk 2013 (č. 35)
Last record:


Centromerus prudens (O. P.-Cambridge, 1873) Criticaly endangered
Czech name: plachetnatka písečná
First record: 1972, E. Laštovková, Buchar 1989b
Last record:


Cinetata gradata (Simon, 1881) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka stupínkatá
First record: 1997, V. Křížová, Buchar & Růžička 2002
Last record:


Entelecara omissa O. P.-Cambridge, 1902 Criticaly endangered
Czech name: pavučenka krátkočelá
First record: 1999, M. Holec, Růžička 2000a
Last record:


Erigone jaegeri Baehr, 1984 Criticaly endangered
Czech name: pavučenka Jägerova
First record: 1973, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Last record:


Ipa terrenus (L. Koch, 1879) Criticaly endangered
Czech name: plachetnatka čtyřskvrnná
First record: 1957, F. Miller, Miller & Žitňanská 1976b
Last record:


Linyphia tenuipalpis Simon, 1884 Criticaly endangered
Czech name: plachetnatka teplomilná
First record: 2002, P. Špryňar & J. Dolanský, Růžička & Buchar 2008
Last record:


Maso gallicus Simon, 1894 Criticaly endangered
Czech name: pavučenka galská
First record: 1973, E. Lašt., J.B. & P.K., Buchar 1975b
Last record:


Mecynargus foveatus (Dahl, 1912) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka foveatus
First record: 1996, V. Růžička, Růžička 1998c
Last record:


Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka okrajová
First record: 1959, F. Miller, Miller 1959
Last record:


Piniphantes pinicola (Simon, 1884) Criticaly endangered
Czech name: plachetnatka borovicová
First record: 2011, A. Roušar, viz Pavouk 2012 (č. 33)
Last record:


Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) Criticaly endangered
Czech name: plachetnatka Rosenhauerova
First record: 1994, V. Růžička & P. Antuš, Buchar & Růžička 2002
Last record:


Prinerigone vagans (Audouin, 1826) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka trnohřbetá
First record: 1952, F. Miller, Miller 1971
Last record:


Sisicus apertus (Holm, 1939) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka srdíčková
First record: 1991, V. Růžička, Růžička & Kopecký 1994
Last record:


Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka dvoubarvá
First record: 1971, F. Miller, Buchar & Růžička 2002
Last record:


Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) Criticaly endangered
Czech name: slíďák vřesovištní
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Alopecosa psammophila Buchar, 2001 Criticaly endangered
Czech name: slíďák pískomilný
First record: 1996, V. Růžička, Růžička & Bezděčka 2000
Last record:


Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) Criticaly endangered
Czech name: slíďák suchopárový
First record: 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1933b
Last record:


Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Criticaly endangered
Czech name: slíďák břehový
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Pardosa agricola (Thorell, 1856) Criticaly endangered
Czech name: slíďák příbřežní
First record: 2002, Z. Majkus, Majkus 2003c
Last record:


Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 Criticaly endangered
Czech name: slíďák slaništní
First record: 1969, R. Obrtel, Miller & Obrtel 1975a
Last record:


Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) Criticaly endangered
Czech name: slíďák kouřový
First record: 2010, S. Macík, viz Pavouk 2010 (č. 29)
Last record:


Pardosa wagleri (Hahn, 1822) Criticaly endangered
Czech name: slíďák Waglerův
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Zora armillata Simon, 1878 Criticaly endangered
Czech name: zora náramková
First record: 2002, J. Dolanský, Bryja, Svatoň et al. 2005
Last record:


Zora pardalis Simon, 1878 Criticaly endangered
Czech name: zora pardálí
First record: 1956, F. Miller, Kůrka 2000a
Last record:


Philodromus poecilus (Thorell, 1872) Criticaly endangered
Czech name: listovník záhadný
First record: 1976, F. Miller, Kůrka 1997a
Last record:


Thanatus pictus L. Koch, 1881 Criticaly endangered
Czech name: listovník vřesovištní
First record: 1976, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Last record:


Thanatus sabulosus (Menge, 1875) Criticaly endangered
Czech name: listovník lesostepní
First record: 1971, J. Buchar, Buchar 1979
Last record:


Tibellus macellus Simon, 1875 Criticaly endangered
Czech name: listovník trávový
First record: 1961, F. Miller, Miller 1966
Last record:


Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Criticaly endangered
Czech name: lovčík mokřadní
First record: 1958, F. Miller, Kůrka 2000a
Last record:


Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) Criticaly endangered
Czech name: skákavka dubová
First record: 2000, L. Dobroruka, Dobroruka 2001
Last record:


Heliophanus lineiventris Simon, 1868 Criticaly endangered
Czech name: skákavka linková
First record: 1958, F. Miller, Miller 1958c
Last record:


Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 Criticaly endangered
Czech name: skákavka kovová
First record: 2002, Z. Majkus, Majkus 2003c
Last record:


Heliophanus simplex Simon, 1868 Criticaly endangered
Czech name: skákavka prostá
First record: 2013, A. Jelínek, viz Pavouk 2014 (č. 36)


Neon levis (Simon, 1871) Criticaly endangered
Czech name: skákavka hladká
First record: 1985, J. Šmaha, Šmaha 1990
Last record:


Sitticus atricapillus (Simon, 1882) Criticaly endangered
Czech name: skákavka černovlasá
First record: 1987, V. Růžička, Kronestedt & Logunov 2003
Last record:


Sitticus zimmermanni (Simon, 1877) Criticaly endangered
Czech name: skákavka Zimmermannova
First record: 1961, J. Buchar, Buchar 1993a
Last record:


Synageles subcingulatus (Simon, 1878) Criticaly endangered
Czech name: skákavka útlá
First record: 1993, J. Svatoň, Svatoň et al. 2001
Last record:


Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) Criticaly endangered
Czech name: skákavka Thorellova
First record: 1994, J. Rusek, Chvátalová & Buchar 2002
Last record:


Yllenus arenarius Menge, 1868 Criticaly endangered
Czech name: skákavka písečná
First record: 2010, A. Pokorný & R. Macek, viz Pavouk 2012 (č. 32)


Achaeridion conigerum (Simon, 1914) Criticaly endangered
Czech name: snovačka kuželová
First record: 1993, A. Kůrka, Kůrka 1994e
Last record:


Dipoena erythropus (Simon, 1881) Criticaly endangered
Czech name: snovačka červenonohá
First record: 1967, F. Miller, Miller 1967
Last record:


Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) Criticaly endangered
Czech name: snovačka ostřicová
First record: 1969, F. Miller, Růžička & Holec 1998
Last record:


Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) Criticaly endangered
Czech name: snovačka přímořská
First record: 1973, P. Kasal, Kasal 1981
Last record:


Enoplognatha serratosignata (L. Koch, 1879) Criticaly endangered
Czech name: snovačka pilovitá
First record: 1999, P. Bezděčka, Růžička & Bezděčka 2000
Last record:


Euryopis saukea Levi, 1951 Criticaly endangered
Czech name: snovačka kroužkonohá
First record: 1963, F. Miller, Miller 1963
Last record:


Lasaeola prona (Menge, 1868) Criticaly endangered
Czech name: snovačka sehnutá
First record: 1938, J. Kratochvíl, Miller 1939
Last record:


Phycosoma inornatum (O. P.-Cambridge, 1861) Criticaly endangered
Czech name: snovačka nezdobená
First record: 1993, Z. Vitáček, Kůrka 1995b
Last record:


Theridion boesenbergi Strand, 1904 Criticaly endangered
Czech name: snovačka Bösenbergova
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Ozyptila rauda Simon, 1875 Criticaly endangered
Czech name: běžník drno+B721vý
First record: 1930, J. Mařan & A. Hoffer, Baum 1930a; Šilhavý 1938a
Last record:


Xysticus kempeleni Thorell, 1872 Criticaly endangered
Czech name: běžník Kempelenův
First record: 1958, F. Miller, Kůrka 1997a
Last record:


Xysticus lineatus (Westring, 1851) Criticaly endangered
Czech name: běžník bylinný
First record: 1959, F. Miller, Miller 1959
Last record:


Xysticus obscurus Collett, 1877 Criticaly endangered
Czech name: běžník horský
First record: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b
Last record:


Titanoeca psammophila Wunderlich, 1993 Criticaly endangered
Czech name: teplomil písečný
First record: 1996, J. Svatoň, Růžička 1998c
Last record:


Strongly endangered Comaroma simoni Bertkau, 1889 Strongly endangered
Czech name: anapa buková
First record: 1992, V. Růžička, Růžička & Antuš 1998
Last record:


Anyphaena furva Miller, 1967 Strongly endangered
Czech name: šplhalka tmavá
First record: 1982, J. Šmaha, Šmaha 1985
Last record:


Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) Strongly endangered
Czech name: křižák rašelinný
First record: 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Atypus muralis (Bertkau, 1890) Strongly endangered
Czech name: Sklípkánek pontický
First record: 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Last record:


Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Strongly endangered
Czech name: zápředník korový
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Clubiona saxatilis L. Koch, 1866 Strongly endangered
Czech name: zápředník skalní
First record: 1940, B. Tomšík, Miller 1943, 1947
Last record:


Altella biuncata (Miller, 1949) Strongly endangered
Czech name: cedivečka Millerova
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Brommella falcigera (Balogh, 1935) Strongly endangered
Czech name: cedivečka mečovitá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Last record:


Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) Strongly endangered
Czech name: šestiočka karpatská
First record: 1997, J. Král, Buchar & Růžička 2002
Last record:


Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 Strongly endangered
Czech name: zápřednice ozdobná
First record: 1952, F. Miller, Kůrka 1996a
Last record:


Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 Strongly endangered
Czech name: zápřednice karmínová
First record: 1961, F. Miller, Miller 1971; Kůrka 1996a
Last record:


Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 Strongly endangered
Czech name: zápřednice Pennyova
First record: 1983, F. Miller, Kůrka 1996a
Last record:


Aphantaulax cincta (L. Koch, 1866) Strongly endangered
Czech name: skálovka opásaná
First record: 1998, P. Bezděčka, Růžička & Bezděčka 2000
Last record:


Berlandina cinerea (Menge, 1872) Strongly endangered
Czech name: skálovka popelavá
First record: 1961, J. Buchar, Buchar 1970b
Last record:


Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) Strongly endangered
Czech name: skálovka štíhlá
First record: 2002, V. Bryja, Bryja & Svatoň 2005
Last record:


Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Strongly endangered
Czech name: skálovka brýlová
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) Strongly endangered
Czech name: skálovka horská
First record: 1959, J. Buchar, Buchar 1963a
Last record:


Gnaphosa microps Holm, 1939 Strongly endangered
Czech name: skálovka bažinná
First record: 1961, J. Buchar, Buchar 1963a
Last record:


Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Strongly endangered
Czech name: skálovka mokřadní
First record: 1942, F. Miller, Kůrka 1994e
Last record:


Haplodrassus minor (O. P.-Cambridge, 1879) Strongly endangered
Czech name: skálovka drobná
First record: 1968, F. Miller, Kůrka 1994e
Last record:


Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897) Strongly endangered
Czech name: skálovka močálová
First record: 1980, A. Kůrka, Kůrka 1990
Last record:


Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) Strongly endangered
Czech name: skálovka úhledná
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Micaria aenea Thorell, 1871 Strongly endangered
Czech name: mikarie kovová
First record: 1951, J. Buchar, Miller 1967
Last record:


Micaria dives (Lucas, 1846) Strongly endangered
Czech name: mikarie duhová
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Strongly endangered
Czech name: mikarie berlovitá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 Strongly endangered
Czech name: skálovka pustinná
First record: 1966, J. Buchar, Miller & Buchar 1977
Last record:


Iberina candida Simon, 1875 Strongly endangered
First record: 2011, A. Tenčík, viz Pavouk 2011 (č. 31)
Last record:


Agnyphantes expunctus (O. P.-Cambridge, 1875) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka borůvková
First record: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b
Last record:


Agyneta equestris (L. Koch, 1881) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka trávní
First record: 1948, F. Miller, Miller & Weiss 1979
Last record:


Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka zoubkatá
First record: 1930, J. Baum, Baum 1930a
Last record:


Bathyphantes setiger F. O. P.-Cambridge, 1894 Strongly endangered
Czech name: plachetnatka rybniční
First record: 1935, F. Miller, Miller 1937
Last record:


Bolephthyphantes index (Thorell, 1856) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka kořenová
First record: 1985, J. Vaněk, Růžička 2000d
Last record:


Centromerus capucinus (Simon, 1884) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka mateřídoušková
First record: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record:


Centromerus leruthi Fage, 1933 Strongly endangered
Czech name: plachetnatka Leruthova
First record: 1940, F. Miller, Miller 1958b
Last record:


Centromerus persimilis (O. P.-Cambridge, 1912) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka záhadná
First record: 1961, F. Miller, Miller 1967
Last record:


Centromerus semiater (L. Koch, 1879) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka bahenní
First record: 1942, F. Miller, Miller 1958b
Last record:


Ceratinella wideri (Thorell, 1871) Strongly endangered
Czech name: pavučenka Widerova
First record: 1935, F. Miller, Miller 1936a
Last record:


Collinsia distincta (Simon, 1884) Strongly endangered
Czech name: pavučenka lužní
First record: 1962, B. Novák, Miller 1974b
Last record:


Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 Strongly endangered
Czech name: pavučenka vrbová
First record: 1958, F. Miller, Miller 1959
Last record:


Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) Strongly endangered
Czech name: pavučenka kulonohá
First record: 1966, J. Buchar, Buchar 1983b
Last record:


Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka křovinná
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record:


Glyphesis servulus (Simon, 1881) Strongly endangered
Czech name: pavučenka noscovitá
First record: 1978, M. Antuš, Buchar 1979
Last record:


Gonatium hilare (Thorell, 1875) Strongly endangered
Czech name: pavučenka dýkovitá
First record: 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record:


Hypsocephalus pusillus (Menge, 1869) Strongly endangered
Czech name: pavučenka Dahlova
First record: 1963, F. Miller, Miller 1966
Last record:


Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka stepní
First record: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Last record:


Maro lepidus Casemir, 1961 Strongly endangered
Czech name: plachetnatka malá
First record: 1953, F. Miller, Miller 1966
Last record:


Maro sublestus Falconer, 1915 Strongly endangered
Czech name: plachetnatka nepatrná
First record: 1962, F. Miller, Miller 1966
Last record:


Mecynargus morulus (O. P.-Cambridge, 1873) Strongly endangered
Czech name: pavučenka severská
First record: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b
Last record:


Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka kroužkovaná
First record: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Last record:


Microctenonyx subitaneus (O. P.-Cambridge, 1875) Strongly endangered
Czech name: pavučenka ostroostná
First record: 2002, V. Růžička, Bryja et al. 2005
Last record:


Midia midas (Simon, 1884) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka dutinová
First record: 1987, V. Růžička, Růžička et al. 1991
Last record:


Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka pochvatá
First record: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Last record:


Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka vřesová
First record: 2014, A. Roušar, viz Pavouk 2014 (č. 36)
Last record:


Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Strongly endangered
Czech name: pavučenka nenápadná
First record: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Last record:


Pelecopsis mengei (Simon, 1884) Strongly endangered
Czech name: pavučenka Mengeho
First record: 1958, F. Miller, Miller 1959
Last record:


Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882) Strongly endangered
Czech name: pavučenka kruhová
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record:


Peponocranium praeceps Miller, 1943 Strongly endangered
Czech name: pavučenka vztyčnohlavá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Last record:


Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 Strongly endangered
Czech name: plachetnatka dutinková
First record: 2000, L. Beran, Buchar & Růžička 2002
Last record:


Porrhomma profundum Dahl, 1939 Strongly endangered
Czech name: plachetnatka hlubinná
First record: 2006, R. Mlejnek, Růžička 2007a
Last record:


Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka pětiúhlá
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record:


Savignia frontata Blackwall, 1833 Strongly endangered
Czech name: pavučenka lachtaní
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Semljicola faustus (O. P.-Cambridge, 1900) Strongly endangered
Czech name: pavučenka vrch+B420ovištní
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record:


Sintula spiniger (Balogh, 1935) Strongly endangered
Czech name: pavučenka ostnitá
First record: 2008, H. Šefrová, viz Pavouk 2011 (č. 31)


Styloctetor romanus (O. P.-Cambridge, 1872) Strongly endangered
Czech name: pavučenka římská
First record: 1940, F. Miller & V. Šilhavý, Miller 1947
Last record:


Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka mravenčí
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record:


Tapinocyba pallens (O. P.-Cambridge, 1872) Strongly endangered
Czech name: pavučenka detritová
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Taranucnus setosus (O. P.-Cambridge, 1863) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka bažinná
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record:


Trichoncus hackmani Millidge, 1955 Strongly endangered
Czech name: pavučenka Hackmanova
First record: 1935, F. Miller, Miller 1936a
Last record:


Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) Strongly endangered
Czech name: pavučenka chocholkovitá
First record: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Last record:


Sagana rutilans Thorell, 1875 Strongly endangered
Czech name: zápředka hnědá
First record: 1894, F. Svoboda, Nosek 1895
Last record:


Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) Strongly endangered
Czech name: slíďák dřevomilný
First record: 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Alopecosa cursor (Hahn, 1831) Strongly endangered
Czech name: slíďák slunomilný
First record: 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1933b
Last record:


Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) Strongly endangered
Czech name: slíďák tmavý
First record: 1983, Z. Majkus, Kůrka 1994b
Last record:


Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Strongly endangered
Czech name: slíďák Schmidtův
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Strongly endangered
Czech name: slíďák bradavčitý
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 Strongly endangered
Czech name: slíďák vrchovištní
First record: 1961, J. Buchar, Buchar 1967b
Last record:


Arctosa maculata (Hahn, 1822) Strongly endangered
Czech name: slíďák skvrnitý
First record: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record:


Arctosa perita (Latreille, 1799) Strongly endangered
Czech name: slíďák písečný
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) Strongly endangered
Czech name: slíďák smrčinový
First record: 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) Strongly endangered
Czech name: slíďák severský
First record: 1961, J. Buchar, Buchar 1963a
Last record:


Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Strongly endangered
Czech name: slíďák potoční
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Strongly endangered
Czech name: slíďák bezpruhý
First record: 1967, J. Martínek, Buchar & Růžička 2002
Last record:


Ero tuberculata (De Geer, 1778) Strongly endangered
Czech name: ostník hrbolkový
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Zora parallela Simon, 1878 Strongly endangered
Czech name: zora severská
First record: 2003, J. Chytil, Bryja, Svatoň et al. 2005
Last record:


Microdipoena jobi (Kraus, 1967) Strongly endangered
First record: 1973, P. Kasal, Kasal 1982
Last record:


Philodromus histrio (Latreille, 1819) Strongly endangered
Czech name: listovník strakatý
First record: 2002, P. Kment, Bryja, Řezáč et al. 2005
Last record:


Philodromus marmoratus Kulczyński, 1891 Strongly endangered
Czech name: listovník mramorovaný
First record: 1959, E. Žďárková & J. Žďárek, Bryja, Řezáč et al. 2005
Last record:


Philodromus rufus Walckenaer, 1826 Strongly endangered
Czech name: listovník rezavý
First record: 1992, V. Růžička, Růžička et al. 1996
Last record:


Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) Strongly endangered
Czech name: skákavka sličná
First record: 1932, F. Miller, Kůrka v tisku
Last record:


Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) Strongly endangered
Czech name: skákavka Canestriniho
First record: 1993, J. Chytil, Buchar & Růžička 2002
Last record:


Neon rayi (Simon, 1875) Strongly endangered
Czech name: skákavka nepatrná
First record: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Last record:


Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) Strongly endangered
Czech name: skákavka šedopruhá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Sitticus distinguendus (Simon, 1868) Strongly endangered
Czech name: skákavka šedá
First record: 1956, F. Miller, Kůrka v tisku
Last record:


Sitticus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) Strongly endangered
Czech name: skákavka písčinná
First record: 1935, A. Hoffer, Kůrka 2001
Last record:


Sitticus penicillatus (Simon, 1875) Strongly endangered
Czech name: skákavka dvoutečná
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) Strongly endangered
Czech name: skákavka protáhlá
First record: 1958, F. Miller, Kůrka v tisku
Last record:


Talavera milleri (Brignoli, 1983) Strongly endangered
Czech name: skákavka Millerova
First record: 1962, J. Buchar, Chvátalová & Buchar 2002
Last record:


Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 Strongly endangered
Czech name: skákavka vrchovištní
First record: 1971, F. Miller, Miller 1971
Last record:


Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Strongly endangered
Czech name: čelistnatka rákosová
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Dipoena coracina (C. L. Koch, 1837) Strongly endangered
Czech name: snovačka srdčitá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Dipoena nigroreticulata (Simon, 1879) Strongly endangered
Czech name: snovačka černoskvrnná
First record: 1958, F. Miller, Miller 1967
Last record:


Dipoena torva (Thorell, 1875) Strongly endangered
Czech name: snovačka vysokohlavá
First record: 1967, F. Miller, Miller 1967
Last record:


Euryopis laeta (Westring, 1861) Strongly endangered
Czech name: snovačka světlá
First record: 1963, F. Miller, Miller 1963
Last record:


Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Strongly endangered
Czech name: snovačka pětitečná
First record: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record:


Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) Strongly endangered
Czech name: snovačka rašeliništní
First record: 1960, J. Buchar, Buchar 1963a
Last record:


Diaea livens Simon, 1876 Strongly endangered
Czech name: běžník dubový
First record: 1961, J. Martínek, Buchar & Thaler 1984
Last record:


Heriaeus oblongus Simon, 1918 Strongly endangered
Czech name: běžník smaragdový
First record: 1894, E. Nový, Nosek 1895
Last record:


Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Strongly endangered
Czech name: běžník bažinný
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Tmarus stellio Simon, 1875 Strongly endangered
Czech name: běžník člunkový
First record: 1997, J. Schlaghamerský, Kubcová & Schlaghamerský 2002
Last record:


Xysticus embriki Kolosváry, 1935 Strongly endangered
First record: In the database of records:
Last record:


Xysticus ferrugineus Menge, 1876 Strongly endangered
Czech name: běžník dlouhoostný
First record: 1936, V. Šilhavý, Šilhavý 1938a
Last record:


Xysticus gallicus Simon, 1875 Strongly endangered
Czech name: běžník smrkový
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record:


Xysticus ninnii Thorell, 1872 Strongly endangered
Czech name: běžník lesostepní
First record: 1937, V. Šilhavý, Šilhavý 1940
Last record:


Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) Strongly endangered
Czech name: hlavoun širohlavý
First record: 1932, F. Miller, Kůrka 1996a
Last record:


Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 Strongly endangered
Czech name: pakřižák Walckenaerův
First record: 1983, K. Absolon jun., Buchar & Růžička 2002
Last record:


Endangered Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Endangered
Czech name: cedivka hajní
First record: 1934, J. Baum, Baum 1938b
Last record:


Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Endangered
Czech name: křižák načervenalý
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record:


Araniella displicata (Hentz, 1847) Endangered
Czech name: křižák borový
First record: 1961, J. Buchar, Buchar 1993a
Last record:


Araniella inconspicua (Simon, 1874) Endangered
Czech name: křižák nenápadný
First record: 1979, Z. Majkus, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Last record:


Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Endangered
Czech name: křižák trojlaločný
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record:


Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Endangered
Czech name: křižák hrbatý
First record: 1894, V. Vávra, Nosek 1895
Last record:


Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Endangered
Czech name: křižák smrkový
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record:


Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Endangered
Czech name: křižák Herův
First record: 1929, J. Obenberger, Baum 1929
Last record:


Stroemiellus stroemi (Thorell, 1870) Endangered
Czech name: křižák Strömův
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Atypus piceus (Sulzer, 1776) Endangered
Czech name: sklípkánek černý
First record: 1934, J. Baum, Baum 1938b
Last record:


Clubiona germanica Thorell, 1871 Endangered
Czech name: zápředník německý
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Endangered
Czech name: zápředník Kulczyńského
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record:


Clubiona leucaspis Simon, 1932 Endangered
Czech name: zápředník západní
First record: 1996, J. Svatoň, viz Pavouk 2009 (č. 28)
Last record:


Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Endangered
Czech name: zápředník mramorovaný
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Endangered
Czech name: vodouch stříbřitý
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Brigittea latens (Fabricius, 1775) Endangered
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Emblyna mitis (Thorell, 1875) Endangered
Czech name: cedivečka jemná


Lathys humilis (Blackwall, 1855) Endangered
Czech name: cedivečka kroužkovaná
First record: 1951, F. Miller, Kůrka 1994e
Last record:


Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Endangered
Czech name: cedivečka hnědá
First record: 1929, J. Mařan, Baum 1929
Last record:


Mastigusa arietina (Thorell, 1871) Endangered
Czech name: cedivečka mravencomilná
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Eresus kollari (Rossi, 1846) Endangered
First record: 1870, A. Slavík, Bárta 1869
Last record:


Cheiracanthium effossum Herman, 1879 Endangered
Czech name: zápřednice ostruhová
First record: 1929, F. Miller, Kůrka 1996a
Last record:


Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Endangered
Czech name: zápřednice křovinná
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Callilepis nocturna (Linné, 1758) Endangered
First record: 1958, F. Miller, Kůrka 1994e
Last record:


Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Endangered
Czech name: skálovka Schuszterova
First record: 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939
Last record:


Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Endangered
Czech name: skálovka trpasličí
First record: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1943, 1947
Last record:


Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Endangered
Czech name: skálovka vidlicová
First record: 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939
Last record:


Echemus angustifrons (Westring, 1861) Endangered
Czech name: skálovka suťová
First record: 1936, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record:


Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Endangered
Czech name: skálovka žlutonohá
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) Endangered
Czech name: skálovka laponská
First record: 1982, J. Vaněk, Růžička & Vaněk 1997
Last record:


Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Endangered
Czech name: skálovka podkorní
First record: 1935, J. Kratochvíl, Miller 1939
Last record:


Gnaphosa opaca Herman, 1879 Endangered
Czech name: skálovka suchomilná
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) Endangered
Czech name: skálovka hvozdní
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record:


Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Endangered
Czech name: skálovka dalmatská
First record: 1947, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Endangered
Czech name: skálovka ozubená
First record: 1949, F. Miller, Miller 1949
Last record:


Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Endangered
Czech name: mikarie mravencovitá
First record: 1929, J. Baum, Baum 1929; Buchar 1961
Last record:


Micaria nivosa L. Koch, 1866 Endangered
Czech name: mikarie záhadná
First record: 1942, F. Miller, Miller 1967
Last record:


Micaria silesiaca L. Koch, 1875 Endangered
Czech name: mikarie slezská
First record: 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Last record:


Micaria subopaca Westring, 1861 Endangered
Czech name: mikarie kmenová
First record: In the database of records:
Last record:


Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Endangered
Czech name: skálovka řemínková
First record: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record:


Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) Endangered
Czech name: skálovka malá
First record: 1962, J. Buchar, Miller & Buchar 1977
Last record:


Iberina difficilis Harm, 1966 Endangered
First record: 1946, F. Miller, Kůrka 2000a
Last record:


Acartauchenius scurrilis (O. P.-Cambridge, 1872) Endangered
Czech name: pavučenka malooká
First record: 1903, J. Roubal, Roubal 1905
Last record:


Agyneta innotabilis (O. P.-Cambridge, 1863) Endangered
Czech name: plachetnatka kmenová
First record: 1947, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Agyneta milleri (Thaler, Buchar & Kůrka, 1997) Endangered
Czech name: plachetnatka Millerova
First record: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b; Thaler et al. 1997
Last record:


Agyneta ramosa Jackson, 1912 Endangered
Czech name: plachetnatka větvitá
First record: 1958, F. Miller, Miller 1959
Last record:


Agyneta subtilis (O. P.-Cambridge, 1863) Endangered
Czech name: plachetnatka mokřadní
First record: 1933, F. Miller, Miller 1934a
Last record:


Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882) Endangered
Czech name: pavučenka rašeliništní
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record:


Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) Endangered
Czech name: plachetnatka žlutavá
First record: 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Last record:


Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Endangered
Czech name: plachetnatka suchomilná
First record: 1940, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1940b
Last record:


Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Endangered
Czech name: plachetnatka řemínková
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951, 1958b
Last record:


Diplocentria bidentata (Emerton, 1882) Endangered
Czech name: pavučenka dvojzubá
First record: 1971, J. Buchar, Buchar 1989b
Last record:


Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) Endangered
Czech name: pavučenka bažinná
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Endangered
Czech name: pavučenka Jarmilina
First record: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Last record:


Evansia merens O. P.-Cambridge, 1900 Endangered
Czech name: pavučenka mravenčí
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record:


Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Endangered
Czech name: pavučenka bezzubá
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record:


Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 Endangered
Czech name: pavučenka vlnková
First record: 1961, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record:


Improphantes decolor (Westring, 1861) Endangered
Czech name: plachetnatka zebrovaná
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Improphantes improbulus (Simon, 1929) Endangered
Czech name: plachetnatka podzemní
First record: 1939, J. Kratochvíl & F. Miller, Kratochvíl & Miller 1940a
Last record:


Incestophantes crucifer (Menge, 1866) Endangered
Czech name: plachetnatka borová
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Endangered
Czech name: plachetnatka Keyserlingova
First record: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Kaestneria pullata (O. P.-Cambridge, 1863) Endangered
Czech name: plachetnatka pobřežní
First record: 1969, R. Obrtel, Miller & Obrtel 1975a
Last record:


Kaestneria torrentum (Kulczyński, 1882) Endangered
Czech name: plachetnatka potoční
First record: 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Last record:


Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 Endangered
Czech name: pavučenka Kratochvílova
First record: 1934, F. Miller, Miller 1938a
Last record:


Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) Endangered
Czech name: pavučenka srstnatá
First record: 1970, J. Buchar, Buchar 1983b
Last record:


Macrargus carpenteri (O. P.-Cambridge, 1894) Endangered
Czech name: plachetnatka Carpenterova
First record: 1958, J. Buchar, Buchar 1989b
Last record:


Maro minutus O. P.-Cambridge, 1906 Endangered
Czech name: plachetnatka drobná
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record:


Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872) Endangered
Czech name: pavučenka výčnělková
First record: 1940, F. Miller & J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record:


Microlinyphia impigra (O. P.-Cambridge, 1871) Endangered
Czech name: plachetnatka hbitá
First record: 1970, F. Miller, Miller 1971
Last record:


Minicia marginella (Wider, 1834) Endangered
Czech name: pavučenka vroubená
First record: 1938, J. Mařan, Baum 1938b
Last record:


Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Endangered
Czech name: pavučenka krvavá
First record: 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) Endangered
Czech name: pavučenka potoční
First record: 1973, J. Buchar, Růžička 1976, 1978
Last record:


Oryphantes angulatus (O. P.-Cambridge, 1881) Endangered
Czech name: plachetnatka rašeliništní
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record:


Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Endangered
Czech name: pavučenka lesostepní
First record: 1939, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1939
Last record:


Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Endangered
Czech name: pavučenka Fageova
First record: 1934, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1939
Last record:


Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) Endangered
Czech name: pavučenka růžkatá
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) Endangered
Czech name: pavučenka kulohlavá
First record: 1985, J. Šmaha, Šmaha 1987, 1990
Last record:


Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) Endangered
Czech name: pavučenka karpatská
First record: 1981, J. Buchar, Buchar 1989b
Last record:


Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 Endangered
Czech name: plachetnatka Cambridgeova
First record: 1999, L. Kubcová, Buchar & Růžička 2002
Last record:


Porrhomma campbelli F. O. P.-Cambridge, 1894 Endangered
Czech name: plachetnatka Campbellova
First record: 1960, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record:


Porrhomma montanum Jackson, 1913 Endangered
Czech name: plachetnatka tavolníková
First record: 1959, F. Miller, Miller 1959
Last record:


Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) Endangered
Czech name: pavučenka Thalerova
First record: 1988, J. Šmaha, Šmaha 1990
Last record:


Silometopus elegans (O. P.-Cambridge, 1872) Endangered
Czech name: pavučenka mechová
First record: 1958, J. Buchar, Buchar 1963a
Last record:


Styloctetor stativus (Simon, 1881) Endangered
Czech name: pavučenka klíšťkovitá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Syedra gracilis (Menge, 1869) Endangered
Czech name: plachetnatka útlá
First record: 1961, J. Buchar, Buchar 1989b
Last record:


Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) Endangered
Czech name: pavučenka nejmenší
First record: 1949, F. Miller, Miller 1949
Last record:


Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) Endangered
Czech name: plachetnatka Zimmermannova
First record: 1968, J. Buchar, Buchar 1989b; Růžička et al. 1989
Last record:


Theonina cornix (Simon, 1881) Endangered
Czech name: plachetnatka vraní
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 Endangered
Czech name: plachetnatka Kratochvílova
First record: 1958, F. Miller, Miller & Weiss 1979
Last record:


Thyreosthenius biovatus (O. P.-Cambridge, 1875) Endangered
Czech name: pavučenka dvouhlavá
First record: 1974, P. Werner, Buchar & Růžička 2002
Last record:


Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 Endangered
Czech name: pavučenka suchomilná
First record: 1971, P. Bílek, Bílek 1973
Last record:


Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) Endangered
Czech name: pavučenka ušatá
First record: 1938, A. Hoffer, Miller 1939
Last record:


Trichoncyboides simoni (Lessert, 1904) Endangered
Czech name: pavučenka Simonova
First record: 1975, Z. Mráček, Mráček 1978
Last record:


Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1872) Endangered
Czech name: pavučenka sfingová
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Walckenaeria nodosa O. P.-Cambridge, 1873 Endangered
Czech name: pavučenka sukovitá
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record:


Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Endangered
Czech name: pavučenka dubová
First record: 1956, F. Miller, Miller 1959
Last record:


Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) Endangered
Czech name: zápředka teplomilná
First record: 1968, J. Buchar, Buchar 1970b
Last record:


Scotina celans (Blackwall, 1841) Endangered
Czech name: zápředka dvoupruhá
First record: 1968, F. Miller, Kůrka 1996a
Last record:


Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Endangered
Czech name: zápředka Palliardiho
First record: 1941, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872) Endangered
First record: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Last record:


Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Endangered
Czech name: slíďák borový
First record: 1957, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record:


Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Endangered
Czech name: slíďák Sulzerův
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Arctosa figurata (Simon, 1876) Endangered
Czech name: slíďák suchomilný
First record: 1959, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Last record:


Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Endangered
Czech name: slíďák levhartí
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Endangered
Czech name: slíďák lesostepní+B655
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Endangered
Czech name: slíďák tečkovaný
First record: 1961, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record:


Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Endangered
Czech name: slíďák dvoupruhý
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record:


Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Endangered
Czech name: slíďák vřesový
First record: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Last record:


Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Endangered
Czech name: slíďák mokřinný
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) Endangered
Czech name: slíďák chladnomilný
First record: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Last record:


Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Endangered
Czech name: slíďák rašelinný
First record: 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Last record:


Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Endangered
Czech name: slíďák potápivý
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record:


Piratula knorri (Scopoli, 1763) Endangered
Czech name: slíďák pobřežní
First record: 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Endangered
Czech name: slíďák rašeliništní
First record: 0, ,
Last record:


Zora manicata Simon, 1878 Endangered
Czech name: zora pustinná
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Trogloneta granulum Simon, 1922 Endangered
Czech name: mysmena horská
First record: 1986, V. Růžička, Růžička 1988c
Last record:


Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Endangered
Czech name: listovník podkorní
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Endangered
Czech name: listovník plochý
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Endangered
First record: 1937, V. Šilhavý, Šilhavý 1938a
Last record:


Thanatus atratus Simon, 1875 Endangered
Czech name: listovník stepní
First record: 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Last record:


Tibellus maritimus (Menge, 1875) Endangered
Czech name: listovník bažinný
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record:


Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Endangered
Czech name: brabenčík lesní
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record:


Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Endangered
Czech name: brabenčík stepní
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Endangered
Czech name: lovčík vodní
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Endangered
Czech name: skákavka dvoubarevná
First record: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 Endangered
Czech name: skákavka tmavá
First record: 1920, F. Miller, Kůrka 2001
Last record:


Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Endangered
Czech name: skákavka člunková
First record: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record:


Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Endangered
Czech name: skákavka rašelinná
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record:


Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) Endangered
Czech name: skákavka mravencovitá
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Endangered
Czech name: skákavka úzká
First record: 1945, F. Miller, Miller 1949
Last record:


Marpissa radiata (Grube, 1859) Endangered
Czech name: skákavka rákosní+B842
First record: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record:


Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Endangered
Czech name: skákavka mravenčí
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Neon valentulus Falconer, 1912 Endangered
Czech name: skákavka mokřadní
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record:


Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Endangered
Czech name: skákavka listová
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Philaeus chrysops (Poda, 1761) Endangered
Czech name: skákavka rudopásá
First record: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) Endangered
Czech name: skákavka stepní
First record: 1929, F. Miller, Kůrka 2001
Last record:


Sitticus caricis (Westring, 1861) Endangered
Czech name: skákavka bažinná
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Sitticus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) Endangered
Czech name: skákavka pozemní
First record: 1930, F. Miller, Kůrka v tisku
Last record:


Sitticus saxicola (C. L. Koch, 1846) Endangered
Czech name: skákavka masková
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record:


Sitticus terebratus (Clerck, 1757) Endangered
Czech name: skákavka plotní
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Endangered
Czech name: skákavka bělovousá
First record: 1930, E. Nielsen, Schenkel 1930
Last record:


Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Endangered
Czech name: segestra skalní
First record: 1894, A. Nosek & F. Pavlis, Nosek 1895
Last record:


Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) Endangered
Czech name: snovačka kalhotkatá
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record:


Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Endangered
Czech name: snovačka černostrakatá
First record: 1894, A. Nosek & K. Písařovič, Nosek 1895
Last record:


Neottiura suaveolens (Simon, 1879) Endangered
Czech name: snovačka líbezná
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) Endangered
Czech name: snovačka proměnlivá
First record: 1972, F. Miller, Miller ms.
Last record:


Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Endangered
Czech name: snovačka vřesová
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Endangered
Czech name: běžník Blackwallův
First record: 1934, L. Heyrov. & A. Hoffer, Baum 1934b
Last record:


Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Endangered
Czech name: běžník tmavý
First record: 1930, F. Miller, Kůrka 1997a
Last record:


Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Endangered
Czech name: běžník hlínový
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Endangered
Czech name: běžník květomilný
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Endangered
Czech name: běžník větvový
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Xysticus luctator L. Koch, 1870 Endangered
Czech name: běžník doubravní
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Xysticus robustus (Hahn, 1832) Endangered
Czech name: běžník velký
First record: 1869, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Xysticus sabulosus (Hahn, 1832) Endangered
Czech name: běžník pestrý
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Xysticus striatipes L. Koch, 1870 Endangered
Czech name: běžník vřesovištní
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Almost threatened Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Almost threatened
Czech name: punčoškář horský
First record: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Last record:


Textrix denticulata (Olivier, 1789) Almost threatened
Czech name: pokoutník ocasatý
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record:


Araneus angulatus Clerck, 1757 Almost threatened
Czech name: křižák velký
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Araneus sturmi (Hahn, 1831) Almost threatened
Czech name: křižák Sturmův
First record: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record:


Araneus triguttatus (Fabricius, 1793) Almost threatened
Czech name: křižák trojtečný
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Araniella alpica (L. Koch, 1869) Almost threatened
Czech name: křižák horský
First record: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Last record:


Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: křižák dvouhrbý
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Almost threatened
Czech name: křižák vřesový
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Almost threatened
Czech name: křižák trpasličí
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record:


Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Almost threatened
Czech name: křižák keřový
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) Almost threatened
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: křižák hajní
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record:


Atypus affinis (Eichwald, 1830) Almost threatened
Czech name: Sklípkánek hnědý
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record:


Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Almost threatened
Czech name: zápředník krátkonohý
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 Almost threatened
Czech name: zápředník mechový
First record: 1929, J. Baum, Baum 1929
Last record:


Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Almost threatened
Czech name: zápředník větvový
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Clubiona subsultans Thorell, 1875 Almost threatened
Czech name: zápředník podkorní
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Almost threatened
Czech name: zápředník drobný
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record:


Dysdera moravica Řezáč, 2014 Almost threatened
Czech name: šestiočka důlkatá
First record: 1983, F. Miller, Kůrka 1994e
Last record:


Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Almost threatened
Czech name: zápřednice ladní
First record: 1997, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Last record:


Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Almost threatened
Czech name: zápřednice zelenavá
First record: 1959, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record:


Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Almost threatened
Czech name: skálovka měděná
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: skálovka velká
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Almost threatened
Czech name: skálovka smuteční
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Almost threatened
Czech name: skálovka Sörensenova
First record: 1972, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Last record:


Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: mikarie třpytná
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Zelotes aeneus (Simon, 1878) Almost threatened
Czech name: skálovka kovová
First record: 1971, P. Bílek, Bílek 1978
Last record:


Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Almost threatened
Czech name: skálovka hajní
First record: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Last record:


Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Almost threatened
Czech name: skálovka oranžová
First record: 1961, F. Miller, Miller 1967
Last record:


Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Almost threatened
Czech name: skálovka dvoubarvá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Almost threatened
Czech name: skálovka dlouhonohá
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Antistea elegans (Blackwall, 1841) Almost threatened
Czech name: příčnatka bažinná
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record:


Hahnia helveola Simon, 1875 Almost threatened
Czech name: příčnatka žlutavá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1958b
Last record:


Hahnia ononidum Simon, 1875 Almost threatened
Czech name: příčnatka hřebínková
First record: 1933, F. Miller, Miller 1934a
Last record:


Iberina microphthalma Snazell & Duffey, 1980 Almost threatened
First record: 2014, V. Růžička & J. Dolanský, Růžička & Dolanský 2016
Last record:


Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1902) Almost threatened
Czech name: plachetnatka makadlová
First record: 1947, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Agyneta mollis (O. P.-Cambridge, 1871) Almost threatened
Czech name: plachetnatka luční
First record: 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record:


Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Almost threatened
Czech name: plachetnatka různotrnná
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record:


Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Almost threatened
Czech name: plachetnatka trnozubá
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Almost threatened
Czech name: pavučenka bahnomilná
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 Almost threatened
Czech name: pavučenka dírkatá
First record: 1949, J. Kratochvíl, Miller 1951
Last record:


Centromerus brevivulvatus (Menge, 1866) Almost threatened
First record: In the database of records:
Last record:


Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) Almost threatened
Czech name: plachetnatka pilovitá
First record: 1958, F. Miller, Miller 1958b
Last record:


Ceratinella major Kulczyński, 1894 Almost threatened
Czech name: pavučenka větší
First record: 1968, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Last record:


Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Almost threatened
Czech name: pavučenka tlustonohá
First record: 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Diplocephalus permixtus (O. P.-Cambridge, 1871) Almost threatened
Czech name: pavučenka trojtrnná
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record:


Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Almost threatened
Czech name: pavučenka číškovitá
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Almost threatened
Czech name: pavučenka rákosní
First record: 1955, H. Hiršová, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Last record:


Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873) Almost threatened
Czech name: pavučenka háková
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record:


Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Almost threatened
Czech name: pavučenka žlutonohá
First record: 1971, P. Bílek, Bílek 1975, 1978
Last record:


Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Almost threatened
Czech name: pavučenka podivná
First record: 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record:


Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Almost threatened
Czech name: pavučenka rubínová
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) Almost threatened
Czech name: pavučenka mokřadní
First record: 1936, F. Miller, Miller 1936b
Last record:


Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Almost threatened
Czech name: pavučenka plachetnatková
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Almost threatened
Czech name: pavučenka srnčí
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Almost threatened
Czech name: plachetnatka jablková
First record: 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record:


Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Almost threatened
Czech name: plachetnatka zobákovitá
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Almost threatened
Czech name: plachetnatka lopatková
First record: 1938, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1938
Last record:


Lessertia dentichelis (Simon, 1884) Almost threatened
Czech name: pavučenka dlouhonohá
First record: 1959, J. Buchar, Buchar 1962a
Last record:


Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Almost threatened
Czech name: pavučenka tečkovaná
First record: 1935, F. Miller, Miller 1936a
Last record:


Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) Almost threatened
Czech name: plachetnatka smrčinová
First record: 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Mecopisthes silus (O. P.-Cambridge, 1872) Almost threatened
Czech name: pavučenka ploskonosá
First record: 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Last record:


Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 Almost threatened
Czech name: plachetnatka Saaristova
First record: 1994, J. Chytil, Buchar & Růžička 2002
Last record:


Mioxena blanda (Simon, 1884) Almost threatened
Czech name: pavučenka půvabná
First record: 1974, H. Potužáková, Potužáková 1975
Last record:


Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) Almost threatened
Czech name: plachetnatka noční
First record: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Last record:


Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1872) Almost threatened
Czech name: pavučenka štěrbinovitá
First record: 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Last record:


Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972) Almost threatened
Czech name: plachetnatka čtyřzubá
First record: 2005, V. Laška & I. H. Tuf, Kopecký & Tuf 2013
Last record:


Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) Almost threatened
Czech name: plachetnatka krtčí
First record: 1945, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1948
Last record:


Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Almost threatened
Czech name: pavučenka zakrojená
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Almost threatened
Czech name: plachetnatka křížová
First record: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Porrhomma convexum (Westring, 1851) Almost threatened
Czech name: plachetnatka bystř+B396inná
First record: 1899, K. Absolon sen., Kratochvíl 1933a
Last record:


Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966 Almost threatened
Czech name: pavučenka jeskynní
First record: 2002, O. Jäger & M. Řezáč, Růžička & Buchar 2008


Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 Almost threatened
Czech name: pavučenka Kulczyńského
First record: 1952, J. Nosek, Nosek 1954
Last record:


Sintula corniger (Blackwall, 1856) Almost threatened
Czech name: pavučenka rohatá
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record:


Tapinocyba biscissa (O. P.-Cambridge, 1872) Almost threatened
Czech name: pavučenka vidlicová
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) Almost threatened
Czech name: pavučenka Thorellova
First record: 1960, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Last record:


Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1872) Almost threatened
Czech name: pavučenka štěrbinková
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Walckenaeria capito (Westring, 1861) Almost threatened
Czech name: pavučenka hlaváč
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1872) Almost threatened
Czech name: pavučenka Kochova
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record:


Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1861 Almost threatened
Czech name: pavučenka jednorohá
First record: 1933, F. Miller, Miller 1934a
Last record:


Agroeca cuprea Menge, 1873 Almost threatened
Czech name: zápředka měděná
First record: 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Last record:


Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Almost threatened
Czech name: zápředka vlhkomilná
First record: In the database of records:
Last record:


Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Almost threatened
Czech name: slíďák pasekový
First record: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record:


Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Almost threatened
Czech name: slíďák tatarský
First record: 1924, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1951
Last record:


Pardosa monticola (Clerck, 1757) Almost threatened
Czech name: slíďák ladní
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Almost threatened
Czech name: slíďák bahenní
First record: 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1931
Last record:


Trochosa robusta (Simon, 1876) Almost threatened
Czech name: slíďák dutinkový
First record: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) Almost threatened
Czech name: slíďák štětinatý
First record: 1929, J. Obenberger, Baum 1929
Last record:


Ero aphana (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: ostník šestiskvrnný
First record: 1866, E. Lokaj, Bárta 1869
Last record:


Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Almost threatened
Czech name: paslíďák keřový
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Philodromus buchari Kubcová, 2004 Almost threatened
Czech name: listovník Bucharův
First record: 1966, J. Buchar, Kubcová 2004
Last record:


Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Almost threatened
Czech name: listovník větvový
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 Almost threatened
Czech name: listovník vrásčitý
First record: 1958, J. Martínek, Kubcová & Schlaghamerský 2002
Last record:


Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Almost threatened
Czech name: listovník drnový
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record:


Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Almost threatened
Czech name: listovník mokřadní
First record: 1936, V. Šilhavý, Šilhavý 1940
Last record:


Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Almost threatened
Czech name: skákavka teplomilná
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record:


Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Almost threatened
Czech name: skákavka borová
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record:


Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Almost threatened
Czech name: skákavka bronzová
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Almost threatened
Czech name: skákavka zlatavá
First record: 1894, Dr. Fleischer, Nosek 1895
Last record:


Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Almost threatened
Czech name: skákavka velká
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record:


Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: skákavka křížová
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: skákavka podkorní
First record: 1936, F. Miller, Kůrka 2001
Last record:


Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Almost threatened
Czech name: skákavka stromová
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Almost threatened
Czech name: skákavka tlustonohá
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) Almost threatened
Czech name: skákavka pospolná
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Sitticus rupicola (C. L. Koch, 1837) Almost threatened
Czech name: skákavka skalní
First record: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Last record:


Talavera aperta (Miller, 1971) Almost threatened
Czech name: skákavka drápkatá
First record: 1975, Z. Majkus, Majkus 1988b
Last record:


Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Almost threatened
Czech name: čelistnatka keřová
First record: 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Last record:


Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Almost threatened
Czech name: čelistnatka tmavá
First record: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Episinus truncatus Latreille, 1809 Almost threatened
Czech name: snovačka uťatá
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Almost threatened
Czech name: snovačka mravencožravá
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record:


Robertus scoticus Jackson, 1914 Almost threatened
Czech name: snovačka skotská
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951, 1967
Last record:


Robertus truncorum (L. Koch, 1872) Almost threatened
Czech name: snovačka kmenová
First record: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Last record:


Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Almost threatened
Czech name: snovačka běloskvrnná
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Theonoe minutissima (O. P.-Cambridge, 1879) Almost threatened
Czech name: snovačka nejmenší
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record:


Theridion betteni Wiehle, 1960 Almost threatened
Czech name: snovačka skalní
First record: 1962, J. Buchar, Buchar 1975a
Last record:


Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: snovačka malovaná
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record:


Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Almost threatened
Czech name: křižáček pobřežní
First record: 1996, M. Holec, Buchar & Růžička 2002
Last record:


Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Almost threatened
Czech name: běžník plochý
First record: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record:


Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) Almost threatened
Czech name: běžník trávový
First record: 1958, F. Miller, Loerbroks 1983
Last record:


Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Almost threatened
Czech name: běžník stepní
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) Almost threatened
Czech name: běžník prostý
First record: 1968, J. Buchar, Buchar 1970b
Last record:


Pistius truncatus (Pallas, 1772) Almost threatened
Czech name: běžník lichoběžníkovitý
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Synema globosum (Fabricius, 1775) Almost threatened
Czech name: běžník skvostný
First record: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record:


Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Almost threatened
Czech name: běžník poutavý
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record:


Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Almost threatened
Czech name: teplomil Schinerův
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record:


Missing Araneus saevus (L. Koch, 1872) Missing
Czech name: křižák stromový
First record: 1971, A. Kůrka, Kůrka 1981a
Last record:


Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) Missing
Czech name: křižák Ullrichův
First record: 1971, F. Miller, Miller 1971


Dictyna major Menge, 1869 Missing
Czech name: cedivečka velká
First record: 1975, P. Kasal, Kasal 1981
Last record:


Micaria albovittata (Lucas, 1846) Missing
Czech name: mikarie bělostuhá
First record: 1967, F. Miller, Miller 1967
Last record:


Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872) Missing
Czech name: skálovka červená
First record: 1933, J. Baum, Baum 1938b; Buchar 1961
Last record:


Agyneta decora (O. P.-Cambridge, 1871) Missing
Czech name: plachetnatka rašelinná
First record: 1960, J. Buchar, Buchar 1967b
Last record:


Centromerus dilutus (O. P.-Cambridge, 1875) Missing
Czech name: plachetnatka stužkovitá
First record: 1958, F. Miller, Miller 1958b
Last record:


Entelecara obscura Miller, 1971 Missing
First record: 1971, F. Miller, Miller 1971
Last record:


Heterotrichoncus pusillus (Miller, 1958) Missing
Czech name: pavučenka různobrvá
First record: 1951, F. Miller, Miller 1958c
Last record:


Hylyphantes nigritus (Simon, 1881) Missing
Czech name: pavučenka vývrtková
First record: 1938, A. Hoffer, Miller 1939
Last record:


Hypomma fulvum (Bösenberg, 1902) Missing
Czech name: pavučenka plavá
First record: 1965, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record:


Jacksonella falconeri (Jackson, 1908) Missing
Czech name: pavučenka Falconerova
First record: 1971, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Last record:


Maro lehtineni Saaristo, 1971 Missing
Czech name: plachetnatka Lehtinenova
First record: 1983, J. Vaněk, Růžička 2000d
Last record:


Neriene furtiva (O. P.-Cambridge, 1871) Missing
Czech name: plachetnatka trávomilná
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record:


Panamomops latifrons Miller, 1959 Missing
Czech name: pavučenka doubravní
First record: 1958, F. Miller, Miller 1959
Last record:


Porrhomma omissum Miller, 1971 Missing
Czech name: plachetnatka moravská
First record: 1975, F. Miller, Miller & Obrtel 1975b
Last record:


Satilatlas britteni (Jackson, 1913) Missing
Czech name: pavučenka Brittenova
First record: 1977, V. Růžička, Růžička 1986a
Last record:


Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879) Missing
Czech name: plachetnatka smrčková
First record: 1930, E. Nielsen, Schenkel 1930
Last record:


Trichoncoides piscator (Simon, 1884) Missing
Czech name: pavučenka dlouhovlasá
First record: 1938, J. Kratochvíl, Miller 1939
Last record:


Zora distincta Kulczyński, 1915 Missing
Czech name: zora pestrá
First record: 1952, F. Miller, Růžička & Buchar 2008


Phrurolithus szilyi Herman, 1879 Missing
Czech name: brabenčík Szilyho
First record: 1983, F. Miller, Kůrka 1996a
Last record:


Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) Missing
Czech name: skákavka úzkopásá
First record: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record:


Asagena meridionalis Kulczyński, 1894 Missing
Czech name: snovačka východní
First record: 1910, E. Reimoser, Knoflach 1996
Last record:


Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847) Missing
Czech name: snovačka vykrojená
First record: 1941, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record:


Kochiura aulica (C. L. Koch, 1838) Missing
Czech name: snovačka nádvorní
First record: 1959, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Last record:


Robertus ungulatus Vogelsanger, 1944 Missing
Czech name: snovačka drápkatá
First record: 1964, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record:


Titanoeca tristis L. Koch, 1872 Missing
Czech name: teplomil skalní
First record: 1932, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1932b
Last record: