Červený seznam pavouků České republiky

Díky druhovému bohatství a ekologické rozmanitosti jsou pavouci hojně využívanou bioindikační skupinou ve studiích posuzujících vliv zemědělských či ochranářských zásahů na kvalitu ekosystémů. Významnou roli hrají i v praktické ochraně přírody. Jsou nápadní a některé druhy spolehlivě indikují zachovalé, ochranářsky hodnotné biotopy. Proto byly vybrané taxony navrženy k zákonné ochraně. V kategorii kriticky ohrožených Eresus spp., Arctosa spp. (bez A. leopardus) a Dolomedes plantarius, v kategorii silně ohrožených Atypus spp., Acantholycosa spp., Hygrolycosa rubrofasciata a Philaeus chrysops, a v kategorii ohrožených Araneus alsine, Gibbaranea spp. (bez G. bituberculata), Hypsosinga heri, Alopecosa spp. (bez A. pulverulenta, A. cuneata, A. accentuata a A. taeniata), Dolomedes fimbriatus, Argyroneta aquatica, Gnaphosa spp. (bez G. montana), Thanatus spp. (bez T. formicinus), Heriaeus spp., Thomisus onustus a Marpissa spp. (bez M. muscosa). Na rozdíl od druhové ochrany obratlovců není účelem chránit jedince pavouků před zašlápnutím či sběrem pro vědecké účely, ale výhradně mít zákonný nástroj pro ochranu jejich stanovišť, konkrétně proti jejich zničení a pro odůvodnění nezbytnosti péče o ně.

Červené seznamy sice nejsou zakotveny v české legislativě jako seznamy chráněných druhů, ale často se podle nich v rozhodovacích řízeních posuzuje kvalita území nebo nastavuje management chráněných území. Vzhledem k tomu, že u pavouků nemáme znalosti o vývoji populací a data o rozšíření nejsou dostatečná, vycházeli jsme při zařazování druhů do kategorií především z vazby na biotopy. Znalosti o ohrožení biotopu jsme extrapolovali na druhy, které jsou na něj vázané. Například z naší krajiny téměř úplně vymizela slaniska, písčiny či štěrkopískové břehy řek, druhy striktně vázané na tyto biotopy tedy můžeme považovat za kriticky ohrožené. Tento přístup hodnocení má samozřejmě svoje limity. Biotopy mají různou kvalitu, jinak ohrožený je druh vázaný pouze na zachovalé rákosiny, jinak druh, který se spokojí s jakoukoli rákosinou. Navíc je řada druhů, které silnou vazbu na konkrétní biotopy nevykazují. Níže uvádíme kategorie, které jsme použili.

NZ - nezvěstné – déle než 30 let v ČR nenalezené.
KO - kriticky ohrožené – vázané na ohrožené biotopy, vyskytují se na posledních lokalitách, bez aktivní péče o lokality brzy vyhynou.
SO - silně ohrožené – vázané na ohrožené biotopy, lokalit není mnoho a ubývají.
O - ohrožené – vázané na ohrožené boiotopy, lokalit je více, ale zjevně ubývají.
TO - téměř ohrožené – dnes u nás stále ještě poměrně hojné druhy, jejichž vazba na ubývající přírodní biot=opy je však odsuzuje k postupnému mizení.
NO - nejsou ohrožené – hojné druhy vázané na nemizející přírodní biotopy nebo druhy schopné obývat i nově vznikající biotopy.

Aktuální seznam našich pavouků včetně stupně ohrožení je možné stáhnout zde: cerveny_seznam_web.xlsx.


Kriticky ohrožený Amaurobius erberi (Keyserling, 1863) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivka Erberova
První nález: 2003, V. Bryja, Bryja & Svatoň 2005


Araneus nordmanni (Thorell, 1870) Kriticky ohrožený
České jméno: křižák Nordmannův
První nález: 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) Kriticky ohrožený
České jméno: křižák Thorellův
První nález: 2003, J. Chytil, Bryja et al. 2005
Poslední nález:


Clubiona genevensis L. Koch, 1866 Kriticky ohrožený
České jméno: zápředník stepní
První nález: 1955, F. Miller, Kůrka 1996a
Poslední nález:


Clubiona juvenis Simon, 1878 Kriticky ohrožený
České jméno: zápředník rybniční
První nález: 1988, J. Křen, Řezáč 2001
Poslední nález:


Clubiona norvegica Strand, 1900 Kriticky ohrožený
České jméno: zápředník severský
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1963a
Poslední nález:


Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 Kriticky ohrožený
České jméno: zápředník trávový
První nález: 1958, F. Miller, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález:


Clubiona similis L. Koch, 1867 Kriticky ohrožený
České jméno: zápředník štěrkový
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Archaeodictyna consecuta (O. P.-Cambridge, 1872) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka stepní
První nález: 1960, E. Žďárková, Miller & Valešová 1964
Poslední nález:


Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka nejmenší
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1958c
Poslední nález:


Argenna patula (Simon, 1874) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka pobřežní
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1971; Kůrka 1994e
Poslední nález:


Brigittea vicina Simon, 1873 Kriticky ohrožený
První nález: 2004, S. Vinkler, Bryja et al. 2005


Dictyna szaboi Chyzer, 1891 Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka Szabova
První nález: 1996, V. Růžička, Růžička & Bezděčka 2000
Poslední nález:


Emblyna brevidens (Kulczyński, 1897) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka krátkozubá
První nález: 2011, J. Dolanský, viz Pavouk 2012 (č. 32)


Lathys nielseni (Schenkel, 1932) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka Nielsenova
První nález: 1965, J. Martínek, Buchar 1983a
Poslední nález:


Eresus hermani (Kovács et al., 2015) Kriticky ohrožený
První nález: V nálezové databázi:
Poslední nález:


Eresus moravicus (Řezáč, 2008) Kriticky ohrožený
První nález: 1941, F. Miller, Řezáč et al. 2008
Poslední nález:


Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) Kriticky ohrožený
České jméno: stepník černonohý
První nález: 1959, J. Buchar, Řezáč in litt.
Poslední nález:


Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka kavkazská
První nález: 1998, A. Jelínek, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález:


Cryptodrassus hungaricus (Balogh, 1935) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka uherská
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Poslední nález:


Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka trávostepní
První nález: 1961, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález:


Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka doubravní
První nález: 1973, H. Šinková, Šinková 1973; Buchar 1993a
Poslední nález:


Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka panonská


Haplodrassus bohemicus Miller & Buchar, 1977 Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka česká
První nález: 1962, J. Buchar, Miller & Buchar 1977
Poslední nález:


Micaria lenzi Bösenberg, 1899 Kriticky ohrožený
České jméno: mikarie Lenzova
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1989b
Poslední nález:


Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený
České jméno: mikarie pospolitá
První nález: V nálezové databázi:
Poslední nález:


Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka šestitečná
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález:


Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka zoubkovaná
První nález: 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939
Poslední nález:


Zelotes segrex (Simon, 1878) Kriticky ohrožený
České jméno: skálovka vydělená
První nález: 1941, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález:


Hahniharmia picta Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený
První nález: 1961, F. Miller, Kůrka 2000a
Poslední nález:


Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884) Kriticky ohrožený
České jméno: plachetnatka suchopárová
První nález: 1965, V. Bukva, Bukva 1969
Poslední nález:


Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka břehová
První nález: 1967, F. Miller, Miller 1971
Poslední nález:


Canariphantes nanus (Kulczyński, 1898) Kriticky ohrožený
České jméno: plachetnatka trpasličí
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález:


Carorita limnaea (Crosby & Bishop, 1927) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka slatinná
První nález: 1967, J. Martínek, Buchar 1989b
Poslední nález:


Caviphantes saxetorum (Hull, 1916) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka štětinozubá
První nález: 2013, O. Machač, viz Pavouk 2013 (č. 35)
Poslední nález:


Centromerus prudens (O. P.-Cambridge, 1873) Kriticky ohrožený
České jméno: plachetnatka písečná
První nález: 1972, E. Laštovková, Buchar 1989b
Poslední nález:


Cinetata gradata (Simon, 1881) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka stupínkatá
První nález: 1997, V. Křížová, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález:


Entelecara omissa O. P.-Cambridge, 1902 Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka krátkočelá
První nález: 1999, M. Holec, Růžička 2000a
Poslední nález:


Erigone jaegeri Baehr, 1984 Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka Jägerova
První nález: 1973, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález:


Ipa terrenus (L. Koch, 1879) Kriticky ohrožený
České jméno: plachetnatka čtyřskvrnná
První nález: 1957, F. Miller, Miller & Žitňanská 1976b
Poslední nález:


Linyphia tenuipalpis Simon, 1884 Kriticky ohrožený
České jméno: plachetnatka teplomilná
První nález: 2002, P. Špryňar & J. Dolanský, Růžička & Buchar 2008
Poslední nález:


Maso gallicus Simon, 1894 Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka galská
První nález: 1973, E. Lašt., J.B. & P.K., Buchar 1975b
Poslední nález:


Mecynargus foveatus (Dahl, 1912) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka foveatus
První nález: 1996, V. Růžička, Růžička 1998c
Poslední nález:


Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka okrajová
První nález: 1959, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález:


Piniphantes pinicola (Simon, 1884) Kriticky ohrožený
České jméno: plachetnatka borovicová
První nález: 2011, A. Roušar, viz Pavouk 2012 (č. 33)
Poslední nález:


Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) Kriticky ohrožený
České jméno: plachetnatka Rosenhauerova
První nález: 1994, V. Růžička & P. Antuš, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález:


Prinerigone vagans (Audouin, 1826) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka trnohřbetá
První nález: 1952, F. Miller, Miller 1971
Poslední nález:


Sisicus apertus (Holm, 1939) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka srdíčková
První nález: 1991, V. Růžička, Růžička & Kopecký 1994
Poslední nález:


Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) Kriticky ohrožený
České jméno: pavučenka dvoubarvá
První nález: 1971, F. Miller, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález:


Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák vřesovištní
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Alopecosa psammophila Buchar, 2001 Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák pískomilný
První nález: 1996, V. Růžička, Růžička & Bezděčka 2000
Poslední nález:


Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák suchopárový
První nález: 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1933b
Poslední nález:


Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák břehový
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Pardosa agricola (Thorell, 1856) Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák příbřežní
První nález: 2002, Z. Majkus, Majkus 2003c
Poslední nález:


Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák slaništní
První nález: 1969, R. Obrtel, Miller & Obrtel 1975a
Poslední nález:


Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák kouřový
První nález: 2010, S. Macík, viz Pavouk 2010 (č. 29)
Poslední nález:


Pardosa wagleri (Hahn, 1822) Kriticky ohrožený
České jméno: slíďák Waglerův
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Zora armillata Simon, 1878 Kriticky ohrožený
České jméno: zora náramková
První nález: 2002, J. Dolanský, Bryja, Svatoň et al. 2005
Poslední nález:


Zora pardalis Simon, 1878 Kriticky ohrožený
České jméno: zora pardálí
První nález: 1956, F. Miller, Kůrka 2000a
Poslední nález:


Philodromus poecilus (Thorell, 1872) Kriticky ohrožený
České jméno: listovník záhadný
První nález: 1976, F. Miller, Kůrka 1997a
Poslední nález:


Thanatus pictus L. Koch, 1881 Kriticky ohrožený
České jméno: listovník vřesovištní
První nález: 1976, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález:


Thanatus sabulosus (Menge, 1875) Kriticky ohrožený
České jméno: listovník lesostepní
První nález: 1971, J. Buchar, Buchar 1979
Poslední nález:


Tibellus macellus Simon, 1875 Kriticky ohrožený
České jméno: listovník trávový
První nález: 1961, F. Miller, Miller 1966
Poslední nález:


Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený
České jméno: lovčík mokřadní
První nález: 1958, F. Miller, Kůrka 2000a
Poslední nález:


Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka dubová
První nález: 2000, L. Dobroruka, Dobroruka 2001
Poslední nález:


Heliophanus lineiventris Simon, 1868 Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka linková
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1958c
Poslední nález:


Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka kovová
První nález: 2002, Z. Majkus, Majkus 2003c
Poslední nález:


Heliophanus simplex Simon, 1868 Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka prostá
První nález: 2013, A. Jelínek, viz Pavouk 2014 (č. 36)


Neon levis (Simon, 1871) Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka hladká
První nález: 1985, J. Šmaha, Šmaha 1990
Poslední nález:


Sitticus atricapillus (Simon, 1882) Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka černovlasá
První nález: 1987, V. Růžička, Kronestedt & Logunov 2003
Poslední nález:


Sitticus zimmermanni (Simon, 1877) Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka Zimmermannova
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1993a
Poslední nález:


Synageles subcingulatus (Simon, 1878) Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka útlá
První nález: 1993, J. Svatoň, Svatoň et al. 2001
Poslední nález:


Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka Thorellova
První nález: 1994, J. Rusek, Chvátalová & Buchar 2002
Poslední nález:


Yllenus arenarius Menge, 1868 Kriticky ohrožený
České jméno: skákavka písečná
První nález: 2010, A. Pokorný & R. Macek, viz Pavouk 2012 (č. 32)


Achaeridion conigerum (Simon, 1914) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka kuželová
První nález: 1993, A. Kůrka, Kůrka 1994e
Poslední nález:


Dipoena erythropus (Simon, 1881) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka červenonohá
První nález: 1967, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález:


Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka ostřicová
První nález: 1969, F. Miller, Růžička & Holec 1998
Poslední nález:


Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka přímořská
První nález: 1973, P. Kasal, Kasal 1981
Poslední nález:


Enoplognatha serratosignata (L. Koch, 1879) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka pilovitá
První nález: 1999, P. Bezděčka, Růžička & Bezděčka 2000
Poslední nález:


Euryopis saukea Levi, 1951 Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka kroužkonohá
První nález: 1963, F. Miller, Miller 1963
Poslední nález:


Lasaeola prona (Menge, 1868) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka sehnutá
První nález: 1938, J. Kratochvíl, Miller 1939
Poslední nález:


Phycosoma inornatum (O. P.-Cambridge, 1861) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka nezdobená
První nález: 1993, Z. Vitáček, Kůrka 1995b
Poslední nález:


Theridion boesenbergi Strand, 1904 Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka Bösenbergova
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Ozyptila rauda Simon, 1875 Kriticky ohrožený
České jméno: běžník drno+B721vý
První nález: 1930, J. Mařan & A. Hoffer, Baum 1930a; Šilhavý 1938a
Poslední nález:


Xysticus kempeleni Thorell, 1872 Kriticky ohrožený
České jméno: běžník Kempelenův
První nález: 1958, F. Miller, Kůrka 1997a
Poslední nález:


Xysticus lineatus (Westring, 1851) Kriticky ohrožený
České jméno: běžník bylinný
První nález: 1959, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález:


Xysticus obscurus Collett, 1877 Kriticky ohrožený
České jméno: běžník horský
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b
Poslední nález:


Titanoeca psammophila Wunderlich, 1993 Kriticky ohrožený
České jméno: teplomil písečný
První nález: 1996, J. Svatoň, Růžička 1998c
Poslední nález:


Silně ohrožený Comaroma simoni Bertkau, 1889 Silně ohrožený
České jméno: anapa buková
První nález: 1992, V. Růžička, Růžička & Antuš 1998
Poslední nález:


Anyphaena furva Miller, 1967 Silně ohrožený
České jméno: šplhalka tmavá
První nález: 1982, J. Šmaha, Šmaha 1985
Poslední nález:


Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený
České jméno: křižák rašelinný
První nález: 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Atypus muralis (Bertkau, 1890) Silně ohrožený
České jméno: Sklípkánek pontický
První nález: 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Poslední nález:


Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený
České jméno: zápředník korový
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Clubiona saxatilis L. Koch, 1866 Silně ohrožený
České jméno: zápředník skalní
První nález: 1940, B. Tomšík, Miller 1943, 1947
Poslední nález:


Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený
České jméno: cedivečka Millerova
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Brommella falcigera (Balogh, 1935) Silně ohrožený
České jméno: cedivečka mečovitá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Poslední nález:


Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) Silně ohrožený
České jméno: šestiočka karpatská
První nález: 1997, J. Král, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález:


Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 Silně ohrožený
České jméno: zápřednice ozdobná
První nález: 1952, F. Miller, Kůrka 1996a
Poslední nález:


Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 Silně ohrožený
České jméno: zápřednice karmínová
První nález: 1961, F. Miller, Miller 1971; Kůrka 1996a
Poslední nález:


Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 Silně ohrožený
České jméno: zápřednice Pennyova
První nález: 1983, F. Miller, Kůrka 1996a
Poslední nález:


Aphantaulax cincta (L. Koch, 1866) Silně ohrožený
České jméno: skálovka opásaná
První nález: 1998, P. Bezděčka, Růžička & Bezděčka 2000
Poslední nález:


Berlandina cinerea (Menge, 1872) Silně ohrožený
České jméno: skálovka popelavá
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1970b
Poslední nález:


Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) Silně ohrožený
České jméno: skálovka štíhlá
První nález: 2002, V. Bryja, Bryja & Svatoň 2005
Poslední nález:


Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
České jméno: skálovka brýlová
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) Silně ohrožený
České jméno: skálovka horská
První nález: 1959, J. Buchar, Buchar 1963a
Poslední nález:


Gnaphosa microps Holm, 1939 Silně ohrožený
České jméno: skálovka bažinná
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1963a
Poslední nález:


Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený
České jméno: skálovka mokřadní
První nález: 1942, F. Miller, Kůrka 1994e
Poslední nález:


Haplodrassus minor (O. P.-Cambridge, 1879) Silně ohrožený
České jméno: skálovka drobná
První nález: 1968, F. Miller, Kůrka 1994e
Poslední nález:


Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897) Silně ohrožený
České jméno: skálovka močálová
První nález: 1980, A. Kůrka, Kůrka 1990
Poslední nález:


Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) Silně ohrožený
České jméno: skálovka úhledná
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Micaria aenea Thorell, 1871 Silně ohrožený
České jméno: mikarie kovová
První nález: 1951, J. Buchar, Miller 1967
Poslední nález:


Micaria dives (Lucas, 1846) Silně ohrožený
České jméno: mikarie duhová
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
České jméno: mikarie berlovitá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 Silně ohrožený
České jméno: skálovka pustinná
První nález: 1966, J. Buchar, Miller & Buchar 1977
Poslední nález:


Iberina candida Simon, 1875 Silně ohrožený
První nález: 2011, A. Tenčík, viz Pavouk 2011 (č. 31)
Poslední nález:


Agnyphantes expunctus (O. P.-Cambridge, 1875) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka borůvková
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b
Poslední nález:


Agyneta equestris (L. Koch, 1881) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka trávní
První nález: 1948, F. Miller, Miller & Weiss 1979
Poslední nález:


Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka zoubkatá
První nález: 1930, J. Baum, Baum 1930a
Poslední nález:


Bathyphantes setiger F. O. P.-Cambridge, 1894 Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka rybniční
První nález: 1935, F. Miller, Miller 1937
Poslední nález:


Bolephthyphantes index (Thorell, 1856) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka kořenová
První nález: 1985, J. Vaněk, Růžička 2000d
Poslední nález:


Centromerus capucinus (Simon, 1884) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka mateřídoušková
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález:


Centromerus leruthi Fage, 1933 Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka Leruthova
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1958b
Poslední nález:


Centromerus persimilis (O. P.-Cambridge, 1912) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka záhadná
První nález: 1961, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález:


Centromerus semiater (L. Koch, 1879) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka bahenní
První nález: 1942, F. Miller, Miller 1958b
Poslední nález:


Ceratinella wideri (Thorell, 1871) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka Widerova
První nález: 1935, F. Miller, Miller 1936a
Poslední nález:


Collinsia distincta (Simon, 1884) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka lužní
První nález: 1962, B. Novák, Miller 1974b
Poslední nález:


Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 Silně ohrožený
České jméno: pavučenka vrbová
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález:


Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka kulonohá
První nález: 1966, J. Buchar, Buchar 1983b
Poslední nález:


Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka křovinná
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález:


Glyphesis servulus (Simon, 1881) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka noscovitá
První nález: 1978, M. Antuš, Buchar 1979
Poslední nález:


Gonatium hilare (Thorell, 1875) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka dýkovitá
První nález: 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález:


Hypsocephalus pusillus (Menge, 1869) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka Dahlova
První nález: 1963, F. Miller, Miller 1966
Poslední nález:


Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka stepní
První nález: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Poslední nález:


Maro lepidus Casemir, 1961 Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka malá
První nález: 1953, F. Miller, Miller 1966
Poslední nález:


Maro sublestus Falconer, 1915 Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka nepatrná
První nález: 1962, F. Miller, Miller 1966
Poslední nález:


Mecynargus morulus (O. P.-Cambridge, 1873) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka severská
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b
Poslední nález:


Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka kroužkovaná
První nález: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Poslední nález:


Microctenonyx subitaneus (O. P.-Cambridge, 1875) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka ostroostná
První nález: 2002, V. Růžička, Bryja et al. 2005
Poslední nález:


Midia midas (Simon, 1884) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka dutinová
První nález: 1987, V. Růžička, Růžička et al. 1991
Poslední nález:


Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka pochvatá
První nález: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález:


Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka vřesová
První nález: 2014, A. Roušar, viz Pavouk 2014 (č. 36)
Poslední nález:


Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka nenápadná
První nález: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Poslední nález:


Pelecopsis mengei (Simon, 1884) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka Mengeho
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález:


Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka kruhová
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález:


Peponocranium praeceps Miller, 1943 Silně ohrožený
České jméno: pavučenka vztyčnohlavá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Poslední nález:


Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka dutinková
První nález: 2000, L. Beran, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález:


Porrhomma profundum Dahl, 1939 Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka hlubinná
První nález: 2006, R. Mlejnek, Růžička 2007a
Poslední nález:


Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka pětiúhlá
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález:


Savignia frontata Blackwall, 1833 Silně ohrožený
České jméno: pavučenka lachtaní
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Semljicola faustus (O. P.-Cambridge, 1900) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka vrch+B420ovištní
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález:


Sintula spiniger (Balogh, 1935) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka ostnitá
První nález: 2008, H. Šefrová, viz Pavouk 2011 (č. 31)


Styloctetor romanus (O. P.-Cambridge, 1872) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka římská
První nález: 1940, F. Miller & V. Šilhavý, Miller 1947
Poslední nález:


Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka mravenčí
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález:


Tapinocyba pallens (O. P.-Cambridge, 1872) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka detritová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Taranucnus setosus (O. P.-Cambridge, 1863) Silně ohrožený
České jméno: plachetnatka bažinná
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález:


Trichoncus hackmani Millidge, 1955 Silně ohrožený
České jméno: pavučenka Hackmanova
První nález: 1935, F. Miller, Miller 1936a
Poslední nález:


Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) Silně ohrožený
České jméno: pavučenka chocholkovitá
První nález: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Poslední nález:


Sagana rutilans Thorell, 1875 Silně ohrožený
České jméno: zápředka hnědá
První nález: 1894, F. Svoboda, Nosek 1895
Poslední nález:


Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) Silně ohrožený
České jméno: slíďák dřevomilný
První nález: 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Alopecosa cursor (Hahn, 1831) Silně ohrožený
České jméno: slíďák slunomilný
První nález: 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1933b
Poslední nález:


Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) Silně ohrožený
České jméno: slíďák tmavý
První nález: 1983, Z. Majkus, Kůrka 1994b
Poslední nález:


Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený
České jméno: slíďák Schmidtův
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený
České jméno: slíďák bradavčitý
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 Silně ohrožený
České jméno: slíďák vrchovištní
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1967b
Poslední nález:


Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený
České jméno: slíďák skvrnitý
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález:


Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený
České jméno: slíďák písečný
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
České jméno: slíďák smrčinový
První nález: 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) Silně ohrožený
České jméno: slíďák severský
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1963a
Poslední nález:


Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
České jméno: slíďák potoční
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Silně ohrožený
České jméno: slíďák bezpruhý
První nález: 1967, J. Martínek, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález:


Ero tuberculata (De Geer, 1778) Silně ohrožený
České jméno: ostník hrbolkový
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Zora parallela Simon, 1878 Silně ohrožený
České jméno: zora severská
První nález: 2003, J. Chytil, Bryja, Svatoň et al. 2005
Poslední nález:


Microdipoena jobi (Kraus, 1967) Silně ohrožený
První nález: 1973, P. Kasal, Kasal 1982
Poslední nález:


Philodromus histrio (Latreille, 1819) Silně ohrožený
České jméno: listovník strakatý
První nález: 2002, P. Kment, Bryja, Řezáč et al. 2005
Poslední nález:


Philodromus marmoratus Kulczyński, 1891 Silně ohrožený
České jméno: listovník mramorovaný
První nález: 1959, E. Žďárková & J. Žďárek, Bryja, Řezáč et al. 2005
Poslední nález:


Philodromus rufus Walckenaer, 1826 Silně ohrožený
České jméno: listovník rezavý
První nález: 1992, V. Růžička, Růžička et al. 1996
Poslední nález:


Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený
České jméno: skákavka sličná
První nález: 1932, F. Miller, Kůrka v tisku
Poslední nález:


Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) Silně ohrožený
České jméno: skákavka Canestriniho
První nález: 1993, J. Chytil, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález:


Neon rayi (Simon, 1875) Silně ohrožený
České jméno: skákavka nepatrná
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Poslední nález:


Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) Silně ohrožený
České jméno: skákavka šedopruhá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Sitticus distinguendus (Simon, 1868) Silně ohrožený
České jméno: skákavka šedá
První nález: 1956, F. Miller, Kůrka v tisku
Poslední nález:


Sitticus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
České jméno: skákavka písčinná
První nález: 1935, A. Hoffer, Kůrka 2001
Poslední nález:


Sitticus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený
České jméno: skákavka dvoutečná
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) Silně ohrožený
České jméno: skákavka protáhlá
První nález: 1958, F. Miller, Kůrka v tisku
Poslední nález:


Talavera milleri (Brignoli, 1983) Silně ohrožený
České jméno: skákavka Millerova
První nález: 1962, J. Buchar, Chvátalová & Buchar 2002
Poslední nález:


Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 Silně ohrožený
České jméno: skákavka vrchovištní
První nález: 1971, F. Miller, Miller 1971
Poslední nález:


Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Silně ohrožený
České jméno: čelistnatka rákosová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Dipoena coracina (C. L. Koch, 1837) Silně ohrožený
České jméno: snovačka srdčitá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Dipoena nigroreticulata (Simon, 1879) Silně ohrožený
České jméno: snovačka černoskvrnná
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález:


Dipoena torva (Thorell, 1875) Silně ohrožený
České jméno: snovačka vysokohlavá
První nález: 1967, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález:


Euryopis laeta (Westring, 1861) Silně ohrožený
České jméno: snovačka světlá
První nález: 1963, F. Miller, Miller 1963
Poslední nález:


Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený
České jméno: snovačka pětitečná
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález:


Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) Silně ohrožený
České jméno: snovačka rašeliništní
První nález: 1960, J. Buchar, Buchar 1963a
Poslední nález:


Diaea livens Simon, 1876 Silně ohrožený
České jméno: běžník dubový
První nález: 1961, J. Martínek, Buchar & Thaler 1984
Poslední nález:


Heriaeus oblongus Simon, 1918 Silně ohrožený
České jméno: běžník smaragdový
První nález: 1894, E. Nový, Nosek 1895
Poslední nález:


Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Silně ohrožený
České jméno: běžník bažinný
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Tmarus stellio Simon, 1875 Silně ohrožený
České jméno: běžník člunkový
První nález: 1997, J. Schlaghamerský, Kubcová & Schlaghamerský 2002
Poslední nález:


Xysticus embriki Kolosváry, 1935 Silně ohrožený
První nález: V nálezové databázi:
Poslední nález:


Xysticus ferrugineus Menge, 1876 Silně ohrožený
České jméno: běžník dlouhoostný
První nález: 1936, V. Šilhavý, Šilhavý 1938a
Poslední nález:


Xysticus gallicus Simon, 1875 Silně ohrožený
České jméno: běžník smrkový
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález:


Xysticus ninnii Thorell, 1872 Silně ohrožený
České jméno: běžník lesostepní
První nález: 1937, V. Šilhavý, Šilhavý 1940
Poslední nález:


Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) Silně ohrožený
České jméno: hlavoun širohlavý
První nález: 1932, F. Miller, Kůrka 1996a
Poslední nález:


Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 Silně ohrožený
České jméno: pakřižák Walckenaerův
První nález: 1983, K. Absolon jun., Buchar & Růžička 2002
Poslední nález:


Ohrožený Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
České jméno: cedivka hajní
První nález: 1934, J. Baum, Baum 1938b
Poslední nález:


Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
České jméno: křižák načervenalý
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález:


Araniella displicata (Hentz, 1847) Ohrožený
České jméno: křižák borový
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1993a
Poslední nález:


Araniella inconspicua (Simon, 1874) Ohrožený
České jméno: křižák nenápadný
První nález: 1979, Z. Majkus, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Poslední nález:


Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Ohrožený
České jméno: křižák trojlaločný
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález:


Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený
České jméno: křižák hrbatý
První nález: 1894, V. Vávra, Nosek 1895
Poslední nález:


Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený
České jméno: křižák smrkový
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález:


Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený
České jméno: křižák Herův
První nález: 1929, J. Obenberger, Baum 1929
Poslední nález:


Stroemiellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený
České jméno: křižák Strömův
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený
České jméno: sklípkánek černý
První nález: 1934, J. Baum, Baum 1938b
Poslední nález:


Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený
České jméno: zápředník německý
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Ohrožený
České jméno: zápředník Kulczyńského
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález:


Clubiona leucaspis Simon, 1932 Ohrožený
České jméno: zápředník západní
První nález: 1996, J. Svatoň, viz Pavouk 2009 (č. 28)
Poslední nález:


Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený
České jméno: zápředník mramorovaný
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: vodouch stříbřitý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Emblyna mitis (Thorell, 1875) Ohrožený
České jméno: cedivečka jemná


Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený
České jméno: cedivečka kroužkovaná
První nález: 1951, F. Miller, Kůrka 1994e
Poslední nález:


Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený
České jméno: cedivečka hnědá
První nález: 1929, J. Mařan, Baum 1929
Poslední nález:


Mastigusa arietina (Thorell, 1871) Ohrožený
České jméno: cedivečka mravencomilná
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Eresus kollari (Rossi, 1846) Ohrožený
První nález: 1870, A. Slavík, Bárta 1869
Poslední nález:


Cheiracanthium effossum Herman, 1879 Ohrožený
České jméno: zápřednice ostruhová
První nález: 1929, F. Miller, Kůrka 1996a
Poslední nález:


Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Ohrožený
České jméno: zápřednice křovinná
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Callilepis nocturna (Linné, 1758) Ohrožený
První nález: 1958, F. Miller, Kůrka 1994e
Poslední nález:


Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený
České jméno: skálovka Schuszterova
První nález: 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939
Poslední nález:


Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený
České jméno: skálovka trpasličí
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1943, 1947
Poslední nález:


Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
České jméno: skálovka vidlicová
První nález: 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939
Poslední nález:


Echemus angustifrons (Westring, 1861) Ohrožený
České jméno: skálovka suťová
První nález: 1936, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález:


Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený
České jméno: skálovka žlutonohá
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) Ohrožený
České jméno: skálovka laponská
První nález: 1982, J. Vaněk, Růžička & Vaněk 1997
Poslední nález:


Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený
České jméno: skálovka podkorní
První nález: 1935, J. Kratochvíl, Miller 1939
Poslední nález:


Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený
České jméno: skálovka suchomilná
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) Ohrožený
České jméno: skálovka hvozdní
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález:


Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený
České jméno: skálovka dalmatská
První nález: 1947, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený
České jméno: skálovka ozubená
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1949
Poslední nález:


Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
České jméno: mikarie mravencovitá
První nález: 1929, J. Baum, Baum 1929; Buchar 1961
Poslední nález:


Micaria nivosa L. Koch, 1866 Ohrožený
České jméno: mikarie záhadná
První nález: 1942, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález:


Micaria silesiaca L. Koch, 1875 Ohrožený
České jméno: mikarie slezská
První nález: 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Poslední nález:


Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený
České jméno: mikarie kmenová
První nález: V nálezové databázi:
Poslední nález:


Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený
České jméno: skálovka řemínková
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález:


Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) Ohrožený
České jméno: skálovka malá
První nález: 1962, J. Buchar, Miller & Buchar 1977
Poslední nález:


Iberina difficilis Harm, 1966 Ohrožený
První nález: 1946, F. Miller, Kůrka 2000a
Poslední nález:


Acartauchenius scurrilis (O. P.-Cambridge, 1872) Ohrožený
České jméno: pavučenka malooká
První nález: 1903, J. Roubal, Roubal 1905
Poslední nález:


Agyneta innotabilis (O. P.-Cambridge, 1863) Ohrožený
České jméno: plachetnatka kmenová
První nález: 1947, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Agyneta milleri (Thaler, Buchar & Kůrka, 1997) Ohrožený
České jméno: plachetnatka Millerova
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b; Thaler et al. 1997
Poslední nález:


Agyneta ramosa Jackson, 1912 Ohrožený
České jméno: plachetnatka větvitá
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález:


Agyneta subtilis (O. P.-Cambridge, 1863) Ohrožený
České jméno: plachetnatka mokřadní
První nález: 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález:


Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882) Ohrožený
České jméno: pavučenka rašeliništní
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález:


Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) Ohrožený
České jméno: plachetnatka žlutavá
První nález: 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Poslední nález:


Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený
České jméno: plachetnatka suchomilná
První nález: 1940, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1940b
Poslední nález:


Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený
České jméno: plachetnatka řemínková
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951, 1958b
Poslední nález:


Diplocentria bidentata (Emerton, 1882) Ohrožený
České jméno: pavučenka dvojzubá
První nález: 1971, J. Buchar, Buchar 1989b
Poslední nález:


Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) Ohrožený
České jméno: pavučenka bažinná
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Ohrožený
České jméno: pavučenka Jarmilina
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Poslední nález:


Evansia merens O. P.-Cambridge, 1900 Ohrožený
České jméno: pavučenka mravenčí
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález:


Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený
České jméno: pavučenka bezzubá
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález:


Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 Ohrožený
České jméno: pavučenka vlnková
První nález: 1961, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález:


Improphantes decolor (Westring, 1861) Ohrožený
České jméno: plachetnatka zebrovaná
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Improphantes improbulus (Simon, 1929) Ohrožený
České jméno: plachetnatka podzemní
První nález: 1939, J. Kratochvíl & F. Miller, Kratochvíl & Miller 1940a
Poslední nález:


Incestophantes crucifer (Menge, 1866) Ohrožený
České jméno: plachetnatka borová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený
České jméno: plachetnatka Keyserlingova
První nález: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Kaestneria pullata (O. P.-Cambridge, 1863) Ohrožený
České jméno: plachetnatka pobřežní
První nález: 1969, R. Obrtel, Miller & Obrtel 1975a
Poslední nález:


Kaestneria torrentum (Kulczyński, 1882) Ohrožený
České jméno: plachetnatka potoční
První nález: 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Poslední nález:


Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 Ohrožený
České jméno: pavučenka Kratochvílova
První nález: 1934, F. Miller, Miller 1938a
Poslední nález:


Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) Ohrožený
České jméno: pavučenka srstnatá
První nález: 1970, J. Buchar, Buchar 1983b
Poslední nález:


Macrargus carpenteri (O. P.-Cambridge, 1894) Ohrožený
České jméno: plachetnatka Carpenterova
První nález: 1958, J. Buchar, Buchar 1989b
Poslední nález:


Maro minutus O. P.-Cambridge, 1906 Ohrožený
České jméno: plachetnatka drobná
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález:


Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872) Ohrožený
České jméno: pavučenka výčnělková
První nález: 1940, F. Miller & J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález:


Microlinyphia impigra (O. P.-Cambridge, 1871) Ohrožený
České jméno: plachetnatka hbitá
První nález: 1970, F. Miller, Miller 1971
Poslední nález:


Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený
České jméno: pavučenka vroubená
První nález: 1938, J. Mařan, Baum 1938b
Poslední nález:


Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
České jméno: pavučenka krvavá
První nález: 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) Ohrožený
České jméno: pavučenka potoční
První nález: 1973, J. Buchar, Růžička 1976, 1978
Poslední nález:


Oryphantes angulatus (O. P.-Cambridge, 1881) Ohrožený
České jméno: plachetnatka rašeliništní
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález:


Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
České jméno: pavučenka lesostepní
První nález: 1939, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1939
Poslední nález:


Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
České jméno: pavučenka Fageova
První nález: 1934, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1939
Poslední nález:


Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) Ohrožený
České jméno: pavučenka růžkatá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) Ohrožený
České jméno: pavučenka kulohlavá
První nález: 1985, J. Šmaha, Šmaha 1987, 1990
Poslední nález:


Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) Ohrožený
České jméno: pavučenka karpatská
První nález: 1981, J. Buchar, Buchar 1989b
Poslední nález:


Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 Ohrožený
České jméno: plachetnatka Cambridgeova
První nález: 1999, L. Kubcová, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález:


Porrhomma campbelli F. O. P.-Cambridge, 1894 Ohrožený
České jméno: plachetnatka Campbellova
První nález: 1960, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález:


Porrhomma montanum Jackson, 1913 Ohrožený
České jméno: plachetnatka tavolníková
První nález: 1959, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález:


Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) Ohrožený
České jméno: pavučenka Thalerova
První nález: 1988, J. Šmaha, Šmaha 1990
Poslední nález:


Silometopus elegans (O. P.-Cambridge, 1872) Ohrožený
České jméno: pavučenka mechová
První nález: 1958, J. Buchar, Buchar 1963a
Poslední nález:


Styloctetor stativus (Simon, 1881) Ohrožený
České jméno: pavučenka klíšťkovitá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Syedra gracilis (Menge, 1869) Ohrožený
České jméno: plachetnatka útlá
První nález: 1961, J. Buchar, Buchar 1989b
Poslední nález:


Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) Ohrožený
České jméno: pavučenka nejmenší
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1949
Poslední nález:


Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) Ohrožený
České jméno: plachetnatka Zimmermannova
První nález: 1968, J. Buchar, Buchar 1989b; Růžička et al. 1989
Poslední nález:


Theonina cornix (Simon, 1881) Ohrožený
České jméno: plachetnatka vraní
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 Ohrožený
České jméno: plachetnatka Kratochvílova
První nález: 1958, F. Miller, Miller & Weiss 1979
Poslední nález:


Thyreosthenius biovatus (O. P.-Cambridge, 1875) Ohrožený
České jméno: pavučenka dvouhlavá
První nález: 1974, P. Werner, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález:


Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 Ohrožený
České jméno: pavučenka suchomilná
První nález: 1971, P. Bílek, Bílek 1973
Poslední nález:


Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) Ohrožený
České jméno: pavučenka ušatá
První nález: 1938, A. Hoffer, Miller 1939
Poslední nález:


Trichoncyboides simoni (Lessert, 1904) Ohrožený
České jméno: pavučenka Simonova
První nález: 1975, Z. Mráček, Mráček 1978
Poslední nález:


Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1872) Ohrožený
České jméno: pavučenka sfingová
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Walckenaeria nodosa O. P.-Cambridge, 1873 Ohrožený
České jméno: pavučenka sukovitá
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález:


Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Ohrožený
České jméno: pavučenka dubová
První nález: 1956, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález:


Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) Ohrožený
České jméno: zápředka teplomilná
První nález: 1968, J. Buchar, Buchar 1970b
Poslední nález:


Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený
České jméno: zápředka dvoupruhá
První nález: 1968, F. Miller, Kůrka 1996a
Poslední nález:


Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený
České jméno: zápředka Palliardiho
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872) Ohrožený
První nález: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález:


Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: slíďák borový
První nález: 1957, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález:


Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený
České jméno: slíďák Sulzerův
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený
České jméno: slíďák suchomilný
První nález: 1959, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Poslední nález:


Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
České jméno: slíďák levhartí
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený
České jméno: slíďák lesostepní+B655
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Ohrožený
České jméno: slíďák tečkovaný
První nález: 1961, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález:


Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
České jméno: slíďák dvoupruhý
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález:


Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený
České jméno: slíďák vřesový
První nález: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález:


Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: slíďák mokřinný
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) Ohrožený
České jméno: slíďák chladnomilný
První nález: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález:


Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený
České jméno: slíďák rašelinný
První nález: 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Poslední nález:


Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: slíďák potápivý
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález:


Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
České jméno: slíďák pobřežní
První nález: 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený
České jméno: slíďák rašeliništní
První nález: 0, ,
Poslední nález:


Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený
České jméno: zora pustinná
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Trogloneta granulum Simon, 1922 Ohrožený
České jméno: mysmena horská
První nález: 1986, V. Růžička, Růžička 1988c
Poslední nález:


Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený
České jméno: listovník podkorní
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: listovník plochý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený
První nález: 1937, V. Šilhavý, Šilhavý 1938a
Poslední nález:


Thanatus atratus Simon, 1875 Ohrožený
České jméno: listovník stepní
První nález: 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Poslední nález:


Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený
České jméno: listovník bažinný
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález:


Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený
České jméno: brabenčík lesní
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález:


Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený
České jméno: brabenčík stepní
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: lovčík vodní
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
České jméno: skákavka dvoubarevná
První nález: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 Ohrožený
České jméno: skákavka tmavá
První nález: 1920, F. Miller, Kůrka 2001
Poslední nález:


Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
České jméno: skákavka člunková
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález:


Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený
České jméno: skákavka rašelinná
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález:


Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
České jméno: skákavka mravencovitá
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený
České jméno: skákavka úzká
První nález: 1945, F. Miller, Miller 1949
Poslední nález:


Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený
České jméno: skákavka rákosní+B842
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález:


Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený
České jméno: skákavka mravenčí
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený
České jméno: skákavka mokřadní
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález:


Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený
České jméno: skákavka listová
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený
České jméno: skákavka rudopásá
První nález: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) Ohrožený
České jméno: skákavka stepní
První nález: 1929, F. Miller, Kůrka 2001
Poslední nález:


Sitticus caricis (Westring, 1861) Ohrožený
České jméno: skákavka bažinná
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Sitticus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) Ohrožený
České jméno: skákavka pozemní
První nález: 1930, F. Miller, Kůrka v tisku
Poslední nález:


Sitticus saxicola (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
České jméno: skákavka masková
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález:


Sitticus terebratus (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: skákavka plotní
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený
České jméno: skákavka bělovousá
První nález: 1930, E. Nielsen, Schenkel 1930
Poslední nález:


Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Ohrožený
České jméno: segestra skalní
První nález: 1894, A. Nosek & F. Pavlis, Nosek 1895
Poslední nález:


Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) Ohrožený
České jméno: snovačka kalhotkatá
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález:


Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený
České jméno: snovačka černostrakatá
První nález: 1894, A. Nosek & K. Písařovič, Nosek 1895
Poslední nález:


Neottiura suaveolens (Simon, 1879) Ohrožený
České jméno: snovačka líbezná
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) Ohrožený
České jméno: snovačka proměnlivá
První nález: 1972, F. Miller, Miller ms.
Poslední nález:


Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Ohrožený
České jméno: snovačka vřesová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Ohrožený
České jméno: běžník Blackwallův
První nález: 1934, L. Heyrov. & A. Hoffer, Baum 1934b
Poslední nález:


Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený
České jméno: běžník tmavý
První nález: 1930, F. Miller, Kůrka 1997a
Poslední nález:


Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
České jméno: běžník hlínový
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený
České jméno: běžník květomilný
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
České jméno: běžník větvový
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený
České jméno: běžník doubravní
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Xysticus robustus (Hahn, 1832) Ohrožený
České jméno: běžník velký
První nález: 1869, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Xysticus sabulosus (Hahn, 1832) Ohrožený
České jméno: běžník pestrý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Xysticus striatipes L. Koch, 1870 Ohrožený
České jméno: běžník vřesovištní
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Téměř ohrožený Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený
České jméno: punčoškář horský
První nález: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález:


Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený
České jméno: pokoutník ocasatý
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález:


Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený
České jméno: křižák velký
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
České jméno: křižák Sturmův
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález:


Araneus triguttatus (Fabricius, 1793) Téměř ohrožený
České jméno: křižák trojtečný
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
České jméno: křižák horský
První nález: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález:


Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: křižák dvouhrbý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
České jméno: křižák vřesový
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený
České jméno: křižák trpasličí
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález:


Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
České jméno: křižák keřový
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) Téměř ohrožený
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: křižák hajní
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález:


Atypus affinis (Eichwald, 1830) Téměř ohrožený
České jméno: Sklípkánek hnědý
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález:


Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený
České jméno: zápředník krátkonohý
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
České jméno: zápředník mechový
První nález: 1929, J. Baum, Baum 1929
Poslední nález:


Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
České jméno: zápředník větvový
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
České jméno: zápředník podkorní
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
České jméno: zápředník drobný
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález:


Dysdera moravica Řezáč, 2014 Téměř ohrožený
České jméno: šestiočka důlkatá
První nález: 1983, F. Miller, Kůrka 1994e
Poslední nález:


Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený
České jméno: zápřednice ladní
První nález: 1997, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález:


Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený
České jméno: zápřednice zelenavá
První nález: 1959, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález:


Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka měděná
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka velká
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka smuteční
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka Sörensenova
První nález: 1972, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Poslední nález:


Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: mikarie třpytná
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Zelotes aeneus (Simon, 1878) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka kovová
První nález: 1971, P. Bílek, Bílek 1978
Poslední nález:


Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka hajní
První nález: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález:


Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený
České jméno: skálovka oranžová
První nález: 1961, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález:


Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka dvoubarvá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený
České jméno: skálovka dlouhonohá
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
České jméno: příčnatka bažinná
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález:


Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený
České jméno: příčnatka žlutavá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1958b
Poslední nález:


Hahnia ononidum Simon, 1875 Téměř ohrožený
České jméno: příčnatka hřebínková
První nález: 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález:


Iberina microphthalma Snazell & Duffey, 1980 Téměř ohrožený
První nález: 2014, V. Růžička & J. Dolanský, Růžička & Dolanský 2016
Poslední nález:


Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1902) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka makadlová
První nález: 1947, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Agyneta mollis (O. P.-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka luční
První nález: 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález:


Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka různotrnná
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález:


Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka trnozubá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka bahnomilná
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka dírkatá
První nález: 1949, J. Kratochvíl, Miller 1951
Poslední nález:


Centromerus brevivulvatus (Menge, 1866) Téměř ohrožený
První nález: V nálezové databázi:
Poslední nález:


Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka pilovitá
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1958b
Poslední nález:


Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka větší
První nález: 1968, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Poslední nález:


Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka tlustonohá
První nález: 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Diplocephalus permixtus (O. P.-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka trojtrnná
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález:


Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka číškovitá
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka rákosní
První nález: 1955, H. Hiršová, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Poslední nález:


Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka háková
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález:


Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka žlutonohá
První nález: 1971, P. Bílek, Bílek 1975, 1978
Poslední nález:


Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka podivná
První nález: 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález:


Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka rubínová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka mokřadní
První nález: 1936, F. Miller, Miller 1936b
Poslední nález:


Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka plachetnatková
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka srnčí
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka jablková
První nález: 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález:


Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka zobákovitá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka lopatková
První nález: 1938, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1938
Poslední nález:


Lessertia dentichelis (Simon, 1884) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka dlouhonohá
První nález: 1959, J. Buchar, Buchar 1962a
Poslední nález:


Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka tečkovaná
První nález: 1935, F. Miller, Miller 1936a
Poslední nález:


Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka smrčinová
První nález: 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Mecopisthes silus (O. P.-Cambridge, 1872) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka ploskonosá
První nález: 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Poslední nález:


Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka Saaristova
První nález: 1994, J. Chytil, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález:


Mioxena blanda (Simon, 1884) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka půvabná
První nález: 1974, H. Potužáková, Potužáková 1975
Poslední nález:


Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka noční
První nález: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález:


Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1872) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka štěrbinovitá
První nález: 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Poslední nález:


Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka čtyřzubá
První nález: 2005, V. Laška & I. H. Tuf, Kopecký & Tuf 2013
Poslední nález:


Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka krtčí
První nález: 1945, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1948
Poslední nález:


Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka zakrojená
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka křížová
První nález: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Porrhomma convexum (Westring, 1851) Téměř ohrožený
České jméno: plachetnatka bystř+B396inná
První nález: 1899, K. Absolon sen., Kratochvíl 1933a
Poslední nález:


Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966 Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka jeskynní
První nález: 2002, O. Jäger & M. Řezáč, Růžička & Buchar 2008


Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka Kulczyńského
První nález: 1952, J. Nosek, Nosek 1954
Poslední nález:


Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka rohatá
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález:


Tapinocyba biscissa (O. P.-Cambridge, 1872) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka vidlicová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka Thorellova
První nález: 1960, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález:


Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1872) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka štěrbinková
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka hlaváč
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1872) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka Kochova
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález:


Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka jednorohá
První nález: 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález:


Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
České jméno: zápředka měděná
První nález: 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Poslední nález:


Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený
České jméno: zápředka vlhkomilná
První nález: V nálezové databázi:
Poslední nález:


Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
České jméno: slíďák pasekový
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález:


Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený
České jméno: slíďák tatarský
První nález: 1924, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1951
Poslední nález:


Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
České jméno: slíďák ladní
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený
České jméno: slíďák bahenní
První nález: 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1931
Poslední nález:


Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
České jméno: slíďák dutinkový
První nález: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
České jméno: slíďák štětinatý
První nález: 1929, J. Obenberger, Baum 1929
Poslední nález:


Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: ostník šestiskvrnný
První nález: 1866, E. Lokaj, Bárta 1869
Poslední nález:


Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený
České jméno: paslíďák keřový
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Philodromus buchari Kubcová, 2004 Téměř ohrožený
České jméno: listovník Bucharův
První nález: 1966, J. Buchar, Kubcová 2004
Poslední nález:


Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený
České jméno: listovník větvový
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 Téměř ohrožený
České jméno: listovník vrásčitý
První nález: 1958, J. Martínek, Kubcová & Schlaghamerský 2002
Poslední nález:


Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
České jméno: listovník drnový
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález:


Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
České jméno: listovník mokřadní
První nález: 1936, V. Šilhavý, Šilhavý 1940
Poslední nález:


Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka teplomilná
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález:


Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka borová
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález:


Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka bronzová
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
České jméno: skákavka zlatavá
První nález: 1894, Dr. Fleischer, Nosek 1895
Poslední nález:


Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka velká
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález:


Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka křížová
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka podkorní
První nález: 1936, F. Miller, Kůrka 2001
Poslední nález:


Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka stromová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka tlustonohá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka pospolná
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Sitticus rupicola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka skalní
První nález: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález:


Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený
České jméno: skákavka drápkatá
První nález: 1975, Z. Majkus, Majkus 1988b
Poslední nález:


Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený
České jméno: čelistnatka keřová
První nález: 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Poslední nález:


Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
České jméno: čelistnatka tmavá
První nález: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
České jméno: snovačka uťatá
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený
České jméno: snovačka mravencožravá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález:


Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený
České jméno: snovačka skotská
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951, 1967
Poslední nález:


Robertus truncorum (L. Koch, 1872) Téměř ohrožený
České jméno: snovačka kmenová
První nález: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález:


Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
České jméno: snovačka běloskvrnná
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Theonoe minutissima (O. P.-Cambridge, 1879) Téměř ohrožený
České jméno: snovačka nejmenší
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález:


Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený
České jméno: snovačka skalní
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1975a
Poslední nález:


Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: snovačka malovaná
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález:


Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Téměř ohrožený
České jméno: křižáček pobřežní
První nález: 1996, M. Holec, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález:


Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
České jméno: běžník plochý
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález:


Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) Téměř ohrožený
České jméno: běžník trávový
První nález: 1958, F. Miller, Loerbroks 1983
Poslední nález:


Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
České jméno: běžník stepní
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený
České jméno: běžník prostý
První nález: 1968, J. Buchar, Buchar 1970b
Poslední nález:


Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
České jméno: běžník lichoběžníkovitý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
České jméno: běžník skvostný
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález:


Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
České jméno: běžník poutavý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález:


Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený
České jméno: teplomil Schinerův
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález:


Nezvěstný Araneus saevus (L. Koch, 1872) Nezvěstný
České jméno: křižák stromový
První nález: 1971, A. Kůrka, Kůrka 1981a
Poslední nález:


Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) Nezvěstný
České jméno: křižák Ullrichův
První nález: 1971, F. Miller, Miller 1971


Dictyna major Menge, 1869 Nezvěstný
České jméno: cedivečka velká
První nález: 1975, P. Kasal, Kasal 1981
Poslední nález:


Micaria albovittata (Lucas, 1846) Nezvěstný
České jméno: mikarie bělostuhá
První nález: 1967, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález:


Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872) Nezvěstný
České jméno: skálovka červená
První nález: 1933, J. Baum, Baum 1938b; Buchar 1961
Poslední nález:


Agyneta decora (O. P.-Cambridge, 1871) Nezvěstný
České jméno: plachetnatka rašelinná
První nález: 1960, J. Buchar, Buchar 1967b
Poslední nález:


Centromerus dilutus (O. P.-Cambridge, 1875) Nezvěstný
České jméno: plachetnatka stužkovitá
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1958b
Poslední nález:


Entelecara obscura Miller, 1971 Nezvěstný
První nález: 1971, F. Miller, Miller 1971
Poslední nález:


Heterotrichoncus pusillus (Miller, 1958) Nezvěstný
České jméno: pavučenka různobrvá
První nález: 1951, F. Miller, Miller 1958c
Poslední nález:


Hylyphantes nigritus (Simon, 1881) Nezvěstný
České jméno: pavučenka vývrtková
První nález: 1938, A. Hoffer, Miller 1939
Poslední nález:


Hypomma fulvum (Bösenberg, 1902) Nezvěstný
České jméno: pavučenka plavá
První nález: 1965, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález:


Jacksonella falconeri (Jackson, 1908) Nezvěstný
České jméno: pavučenka Falconerova
První nález: 1971, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález:


Maro lehtineni Saaristo, 1971 Nezvěstný
České jméno: plachetnatka Lehtinenova
První nález: 1983, J. Vaněk, Růžička 2000d
Poslední nález:


Neriene furtiva (O. P.-Cambridge, 1871) Nezvěstný
České jméno: plachetnatka trávomilná
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález:


Panamomops latifrons Miller, 1959 Nezvěstný
České jméno: pavučenka doubravní
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1959
Poslední nález:


Porrhomma omissum Miller, 1971 Nezvěstný
České jméno: plachetnatka moravská
První nález: 1975, F. Miller, Miller & Obrtel 1975b
Poslední nález:


Satilatlas britteni (Jackson, 1913) Nezvěstný
České jméno: pavučenka Brittenova
První nález: 1977, V. Růžička, Růžička 1986a
Poslední nález:


Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879) Nezvěstný
České jméno: plachetnatka smrčková
První nález: 1930, E. Nielsen, Schenkel 1930
Poslední nález:


Trichoncoides piscator (Simon, 1884) Nezvěstný
České jméno: pavučenka dlouhovlasá
První nález: 1938, J. Kratochvíl, Miller 1939
Poslední nález:


Zora distincta Kulczyński, 1915 Nezvěstný
České jméno: zora pestrá
První nález: 1952, F. Miller, Růžička & Buchar 2008


Phrurolithus szilyi Herman, 1879 Nezvěstný
České jméno: brabenčík Szilyho
První nález: 1983, F. Miller, Kůrka 1996a
Poslední nález:


Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) Nezvěstný
České jméno: skákavka úzkopásá
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález:


Asagena meridionalis Kulczyński, 1894 Nezvěstný
České jméno: snovačka východní
První nález: 1910, E. Reimoser, Knoflach 1996
Poslední nález:


Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847) Nezvěstný
České jméno: snovačka vykrojená
První nález: 1941, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález:


Kochiura aulica (C. L. Koch, 1838) Nezvěstný
České jméno: snovačka nádvorní
První nález: 1959, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález:


Robertus ungulatus Vogelsanger, 1944 Nezvěstný
České jméno: snovačka drápkatá
První nález: 1964, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález:


Titanoeca tristis L. Koch, 1872 Nezvěstný
České jméno: teplomil skalní
První nález: 1932, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1932b
Poslední nález: